Informacja o administratorze danych i prawach osób, których dane są przetwarzane

W związku z tym, iż od 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danychosobowych, przekazujemy niezbędne informacje w jaki sposób LODE-POLSKA Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest : LODE-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Janka Muzykanta nr 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000383857, NIP: 7010293740.

1) Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: a) dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego,
b) dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej oraz serwisowej,
c) dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania informacji dotyczących naszej współpracy oraz towarów i usług,
d) dokumenty handlowe i zamówienia dotyczące naszej współpracy
e) umowy dotyczące naszej współpracy,
f) korespondencję elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracy.

2) Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe:
Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanych dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów z naszej grupy kapitałowej oraz innych świadczących usługi na naszą rzecz lub w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy. Państwa dane nie są profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

3) Cel i okres przechowywania Państwa danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane będą w celach prawidłowego świadczenia usług określonych w umowach które z Państwem zawarliśmy oraz w celu współpracy handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celach marketingowych i reklamy naszych towarów. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności. Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy oraz przez okres wymagany przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

4) Pouczenie o prawach: Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres naszej Spółki. Mają także Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

TOP Projektuj online