Zalety systemu

ZALETY CERAMICZNEGO SYSTEMU KOMINOWEGO TWISTER

Innowacyjno?? - jedyny w Polsce w pe?ni ceramiczny system kominowy z?o?ony z ceramicznej rury szkliwionej i pustaków ceramicznych.

Zrewolucjonizowany system przewietrzania - pierwszy na rynku obwodowy system wentylacji. Szkliwione rury wewn?trzne - szkliwienie eliminuje osiadanie osadów i poprawia ci?g w kominie.

Szkliwione rury wewn?trzne - szkliwienie ogranicza osiadanie osadów i poprawia ci?g w kominie.

Doskona?a izolacja - dzi?ki twardej we?nie mineralnej z ??czeniami na zak?ad, której modu?owa budowa zapewnia nie tylko prosty monta?, ale równie? dok?adn? izolacj?.

Pe?na kwasoodporno?? - przewy?szaj?ca wymagania stawiane wyrobom kominowym dzi?ki zastosowaniu wysokiej jako?ci ceramiki i elementów wyko?czeniowych z blachy kwasoodpornej.

Uniwersalno?? - do pieców nisko - i wysokotemperaturowych oraz do wszystkich rodzajów paliw.

?atwo?? monta?u - dzi?ki modu?owej budowie i kompletnemu zestawowi elementów tworz?cych gotowe rozwi?zanie. Lekko?? i idealne dopasowanie obu cz??ci sk?adaj?cych si? na kompletny pustak u?atwiaj? nie tylko monta?, ale równie? kontrol? poprawno?ci wykonania ca?ego systemu w poszczególnych jego etapach.

Zakres temperatur spalin
- do 600 stopni C.

Ceramiczny system kominowy TWISTER sk?ada si? z pustaków ceramicznych produkowanych przez CERPOL-KOZ?OWICE oraz z kwasoodpornych profili kamionkowych produkowanych przez LHL KLINKIER GOZDNICA. System dost?pny jest w sieci sprzeda?y LHL KLINKIER.