P?oter - system do budowy ogrodze?

System ogrodze? P?OTER ??czy szybko?? wykonania z ponadczasow? estetyk? i trwa?o?ci? klinkieru. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego (pi?kny wygl?d, trwa?o??, harmonia z otoczeniem), a dodatkowo wykonuje si? go znacznie szybciej czyli taniej. Prefabrykowany system fundamentowy P?OTER sk?ada si? dwóch rodzajów pustaków pe?ni?cych rol? szalunku traconego oraz zbrojonej belki no?nej. Jest sprawdzon? w praktyce alternatyw? dla tradycyjnego fundamentu. Eliminuje potrzeb? wykonania pe?nych wykopów i szalunku oraz proces wi?zania betonu. Daje mo?liwo?? precyzyjnej zabudowy w gruncie oraz wczesnego wykrycia i usuni?cia ewentualnych b??dów.

Zobacz film instrukta?owy


Wi?cej informacji na temat systemu ogrodze? P?OTER