Porady eksperta

Porady eksperta

Jaka jest trwa?o?? bruku klinkierowego LHL (ile lat)?

Bruk klinkierowy LHL jest materia?em bardzo trwa?ym i odpornym. Je?li jest u?ytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, pozostaje niezmienny przez dziesi?tki lat. Bruk klinkierowy LHL, podobnie jak ceg?a, jest poddawany testom na minimum 25 pe?nych cykli zamra?ania i odmra?ania. Badanie takie daje pewno??, i? materia? ten przez minimum 25 lat nie zmieni swoich w?a?ciwo?ci jako?ciowych i estetycznych. Bruk ten nie blaknie, poniewa? nie jest sztucznie barwiony. W wielu miejscach mo?emy spotka? bruk klinkierowy sprzed 50 i wi?cej lat, który nadal doskonale spe?nia sw? rol? materia?u budowlanego i aran?acyjnego.

Jak usun?? ?lady po zaprawie cementowej z kostki brukowej?

Jak usun?? ?lady po zaprawie cementowej z kostki brukowej? Czy jest sposób na zakonserwowanie ju? po?o?onej kostki?

Prosz? spróbowa? u?y? jednego z dost?pnych na rynku czy?cików do klinkieru np. botact R 72. Kostka brukowa nie wymaga konserwacji. Obawiam si?, ?e nie ma na rynku ?rodka, który trwale chroni ten materia?. Impregnacja nie zaszkodzi, natomiast na jak d?ugo poprawi parametry bruku, tego nie jestem w stanie stwierdzi?. Je?eli zdecyduje si? Pan na ten zabieg polecam botazit MS 80.

Jak zmy? z kostki brukowej plam? z oleju samochodowego?

Proponuj? spróbowa? u?y? preparat CLINEX S5, który usuwa tego typu zabrudzenia z cegie?, bruku, betonu czy ogólnie posadzek. Preparat stosuje si? w formie rozcie?czonej. Wi?cej informacji na stronie: http://www.amtra.pl Preparat ma tendencj? do niewielkiej zmiany koloru posadzek - rozja?nia kolor. Je?eli nie uda si? znale?? odpowiedniego ?rodka, efekt nie bedzie zadowalaj?cy lub zastosowany nie przyniesie oczekiwanego skutku , kostk? brukow? po prostu mo?emy obróci? o 180 stopni (przeciwlegle powierzchnie s? licowe). 

Kostka brukowa na chodniku betonowym

Czy na chodniku betonowym mo?na u?o?y? kostk? brukow? grubo?ci 4 cm? Jak to zrobi??

Mo?na to zrobi?, nie jest to jednak jak si? pozornie mo?e wydawa? ?atwe. Kluczem do poprawnego u?o?enia bruku jest po?o?enie go na dobrze przygotowanej i uszczelnionej powierzchni za pomoc? kleju elastycznego mrozoodpornego. Warto stosowa? materia?y jednego producenta. Poni?ej podam rozwi?zanie na przyk?adzie produktów firmy Botament. Hydroizolacja p?yt betonowych za pomoc? Botact MD 28. Klej elastyczny Notact M30 - rozp?ywowa konsystencja kleju zapewnia kontakt mi?dzy klejem a brukiem na ca?ej jego powierzchni bez pustek powietrznych. Mi?dzy kostkami bruku nale?y zachowa? odleg?o?ci min. 5 mm. Bruk klinkierowy spoinujemy zapraw? do spoinowania klinkieru.

Kostka granitowa

Podjazd przed domem jest wy?o?ony kostk? granitow?. Niestety, cement przyklei? si? do kostki. Jak go usun?? i jak poprawi? jako?? fugi?

Je?li nie da si? z jakiego? powodu usun?? zaprawy mechanicznie, proponuj? zastosowa? ?rodek chemiczny rozpuszczaj?cy stwardnia?? zapraw? np. Decap firmy Chryso. Jest to ?rodek na bazie kwasu, w zwi?zku z tym konieczne jest zachowanie du?ej ostro?no?ci.

Materia? na taras

Jakie materia?y b?d? najlepsze do wyko?czenia tarasu?

Taras mo?na wykona? z przeró?nych materia?ów. Pocz?wszy od pracoch?onnej i drogiej w wykonaniu, a zw?aszcza w odwodnieniu, glazury. A sko?czywszy na ?atwych i tanich w wykonaniu elementów kostki brukowej. Taras wykonany z kostki nie wymaga wykonania betonowej podbudowy - wystarcz? jedynie podbudowa ze ?wiru o ró?nych frakcjach i kostka brukowa. Taki taras zawsze mo?na przebudowa? czy rozbudowa? itp. bez obawy o zniszczenia materia?u.

Czym ró?ni si? bruk klinkierowy LHL od betonowego?

S? to tak naprawd? dwa ró?ne materia?y a oto podstawowe ró?nice:
Materia?:
Bruk klinkierowy LHL -
ceramika wypalana w wysokiej temperaturze;
Bruk betonowy -
stwardnia?a mieszanka betonowa;
Wytrzyma?o?? na ?ciskanie:
Bruk klinkierowy LHL -
200 MPa przy grubosci ju? 45mm,
Bruk betonowy -
50 MPa przy grubo?ci 60mm
Kolorystyka:
Kolory bruku klinkierowego LHL s? trwa?e, odporne na blakni?cie, naturalne w ca?ej obj?to?ci - uzyskiwane dzi?ki nmieszaniu kiliku gatunków glin wypalaj?cych si? naturalnei na ró?ne kolory.
Kolor bruku betonowego -
naturalny tylko szary. Inne uzyskuje sie przez barwienie mieszanki betonowej lub powierzchniowe nak?adanie na warstw? konstrukcyjn? barwionej warstwy ?cieralnej.
Przydatno?? do u?ycia:
bruk klinkierowy LHL jest mo?liwy do zastosowania i u?ytkowania zaraz po wypale. Pe?ne obci??enie bruku betonowego mo?liwe jest po 28 dniach od daty produkcji.

Jak zamocowa? bruk klinkierowy LHL (bez stosowania typowego kraw??nika lub obramowania) tak by trawnik dochodzi? do samego bruku a kostki si? nie rozsuwa?y w czasie u?ytkowania?

Efekt ten mo?na osiagn?? na dwa sposoby:
1/ Zewn?trzne kraw?dzie kostek znajduj?ce si? na brzegach traktu osadzamy w zaprawie do murowania klinkieru co po jej stwardnieniu sprawi ?e ca?o?? b?dzie stabilna i powierzchnia nie b?dzie si? rozsuwa?. Pozwoli to te? na obsypanie kostek bruku do ich p?aszczyzny, posianie trawnika a nast?pnie jego ?atwe utrzymanie.
2/ Zastosowanie obrze?y EkoBord - s? to wykonane z pcw obrze?a które po obsypaniu ziemi? staj? si? niewidoczne dla u?ytkownika natomiast ?wietnie ograniczaj? przesuw kostek. Dodatkow? zalet? tego systemu jest mo?liwo?? dowolnego kszta?towania krzywizn oraz szybko?? monta?u.