Porady eksperta

Porady eksperta

Chc? po?o?y? p?ytki klinkierowe na jednej ze ?cian w salonie - jak je zamocowa? by uzyska? efekt elewacji ceglanej?

Pierwszy krok do sukcesu to pod?o?e - powinno by? czyste , suche pozbawione starych pow?ok malarskich , p?kni?? i ubytków. Po ewentualnych naprawach w celu ujednolicenia ch?onno?ci pod?o?a gruntujemy go jeszcze mleczkiem gruntuj?cym i pozostawiamy do wyschni?cia. Na tak przygotowanym pod?o?u mo?emy ju? uk?ada? ok?adzin? z p?ytek klinkierowych. P?ytki kleimy za pomoc? kleju elastycznego nak?adanego na ?cian? i p?ytk? za pomoc? pacy z?batej - najlepiej je?li jest to klej o tzw. „minimalnym” lub „zerowym” sp?ywie. Jest to parametr który u?atwia uk?adanie p?ytek poniewa? ta doci?ni?ta do ?ciany po prostu si? nie obsuwa. Chc?c uzyska? „efekt ceg?y” nale?y mi?dzy p?ytkami zachowa? odst?py 10-12mm. Spoinowanie elewacji wykonujemy po wyschni?ciu kleju ( po 24-48 godzinach) za pomoc? zaprawy do spoinowania klinkieru o konsystencji mokrej ziemi, przy u?yciu tzw. kielni spoinówki. Nie wolno spoinowa? p?ytek przez tzw. rozcieranie zaprawy po powierzchni elewacji (jak ma to miejsce w przypadku glazurowanych p?ytek ?azienkowych) poniewa? zabrudzona zapraw? powierzchnia p?ytki mo?e by? trudna do wyczyszczenia. Je?li ok?adzin? s? p?ytki r?cznie formowane po spoinowaniu elewacje nale?y dodatkowo zeszczotkowa? za pomoc? ?rednio twardej szczotki. Usuniemy w ten sposób pow?ok? chroni?cego p?ytk? piasku oraz ewentualne powsta?e w czasie prac zabrudzenia uzyskuj?c czyst? pi?kna elewacj?.

Do jakiej wysoko?ci mo?na mocowa? p?ytki na ?cianie ocieplonej 15 cm warstw? styropianu?

Wysoko?? t? oraz inne wymagania, co do przygotowania pod?o?a, ka?dorazowo okre?la producent kleju lub systemu do mocowania p?ytek. Wi?kszo?? producentów okre?la ta granic? na poziomie 4m, s? jednak te? systemy , które nie wprowadzaj? ?adnych ogranicze? wysoko?ciowych (np. system LOBATERM).  

Czy mo?na klei? p?ytki do we?ny mineralnej?

Nie bezpo?rednio. Na elewacjach ocieplonych we?n? nale?y wykona? ruszt aluminiowy z zamocowan? wodoodporn? p?yt? OSB i dopiero na niej po wykonaniu warstwy zbroj?cej sk?adaj?cej si? z siatki akrylowej zatopionej w kleju mo?na klei? p?ytki elewacyjne. P?ytki przyklejone do we?ny bezpo?rednio odpadn? , poniewa? odspoi je wykraplaj?ca si? i zamarzaj?ca na granicy we?na –warstwa zbroj?ca i p?ytka para wodna, dyfunduj?ca przez ?cian? i we?n? z wn?trza budynku.

Jaka jest ró?nica jako?ciowa mi?dzy elewacj? z ceg?y i p?ytki?

Je?li mówi? o samym materiale ró?nica polega g?ównie w wytrzyma?o?ci mechanicznej - ?ciana murowana z ceg?y oczywi?cie jest tu bezkonkurencyjna. P?ytka klinkierowa ma wytrzyma?o?? wi?ksz? ni? jaki kolwiek tynk natomiast mniejsz? ni? ceg?a. Poza tym w?asno?ci u?ytkowe tych produktów s? podobne – brak kosztów utrzymania przez dziesi?tki lat.

Zasadnicza ró?nica jako?ciowa polega na technologii. ?ciana 3 warstwowa z elewacj? z ceg?y je?li zastosowa? w niej we?n? mineraln? jest uk?adem który pozwala na swobodny przep?yw pary wodnej . W przypadku p?ytki uk?adanej na styropianie przep?yw ten jest zawsze zaburzony ale dotyczy to wszelkich konstrukcji ocieplanych tym materia?em.   

Chc? wyko?czy? cokó? wokó? budynku wokó? domu p?ytk? klinkierow? - jak to zrobi?? (?ciana z Maxa ocieplona 12 cm styropianu powleczonego siatk? i klejem)

Tak przygotowane pod?o?e proponuj? w celu ujednolicenia jego ch?onno?ci zagruntowa? mleczkiem gruntuj?cym a nast?pnie przyklei? p?ytki na kleju elastycznym mrozoodpornym (do zastosowa? na zewn?trz). Miedzy p?ytkami nale?y zostawi? przerwy 8-12mm które po wyschni?ciu kleju nale?y wype?ni? zapraw? do spoinowania klinkieru. Zapraw? t? wciskamy w przestrzenie mi?dzy p?ytkami za pomoc? tzw. kielni spoinówki tak by nie ubrudzi? lica ceg?y. Spoin? warto wykona? jako pe?n? (do lica ceg?y) a nast?pnie w celu uzyskania „g??bi” wyokr?gli? j? przez przesuwanie po powierzchni zaprawy chromowanej rurki lub kawa?ka elastycznego odcinka okr?g?ego przewodu o ?rednicy 12-20mm . Przy cofni?tych spoinach (nie s? zalecane) tworzy si? pewnego rodzaju „pó?ka” w której odk?ada si? woda , ?nieg i niesione z nimi zanieczyszczenia, mog?ce powodowa? na elewacji zacieki.