Porady eksperta

FIRMA I PRODUKTY

Co to jest cegła klinkierowa?

Cegła klinkierowa to produkt całkowicie naturalny - powstaje z gliny i piasku wypalanych w temp. 1100 C. Jest ona w pełni mrozoodporna oraz odporna na działanie czynników atmosferycznych. Ze względu na bogactwo faktur, kolorów i formatów daje niezliczone możliwości komponowania elewacji oraz wykonywania detali architektonicznych.

Czy produkują Państwo również płytki elewacyjne?

Tak. W sprawie dostępności płytek elewacyjnych najlepiej kontaktować się z hurtowniami współpracującymi z LHL KLINKIER w danym regionie lub bezpośrednio z Przedstawicielami handlowymi, którzy skierują Państwa do składu, w którym można złożyć zamówienie na ten produkt.

Według jakich norm wykonywana jest obecnie cegła klinkierowa?

Do 31 marca 2006r wyroby końcowe poddawane były ocenie według norm: PN-B-12008:1996 oraz PN-B-12061:1996 lub PN-EN 771-1 która w tym okresie pełniła rolę normy przejściowej. Od dnia 1 kwietnia 2006r w oparciu o Dyrektywę o wyrobach budowlanych nr 89/106/EWG zgodnie z którą wprowadza się harmonizacje przepisów technicznych które ograniczają się do sprecyzowania najważniejszych wymagań, tak zwanych wymagań zasadniczych, które musi spełniać wyrób oferowany na rynku UE, aby był dopuszczony do swobodnego obrotu na tym rynku, wycofano z użycia "stare" normy polskie i jedną obowiązującą normą pozostała i jest obecnie norma PN EN 771-1 "Wymagania dotyczące elementów murowych Część I: Elementy murowe ceramiczne". Dodatkowa zmiana polega na tym że producent powinien zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieścić w dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji wymagania związane z cechami zewnętrznymi produkowanych przez niego wyrobów budowlanych, które to nie zostały przewidziane w ww. normie.

Jaką gwarancją objęte są cegły LHL?

LHL KLINKIER przyjmuje swoją odpowiedzialność wobec klientów zgodnie z zasadami rękojmi określonymi w Kodeksie Cywilnym.

Norma i gatunek cegły

Według jakich norm wytwarzana jest cegła i jaka powinna być cegła I gatunku, czy krzywizny są dopuszczalne?
Wyrób końcowy poddawany jest ocenie według norm. Normy PN-B-12008:1996 oraz PN-B-12061:1996 definiują terminy, podają sposób klasyfikacji, wymagania oraz określają dokumentację. Wybór normy jest sprawą producenta z tym, że norma PN-B-12061:1997 obejmuje swym zakresem cegły i kształtki, a norma PN-B-12008:1996 tylko wyroby o kształcie podstawowym. Skrzywienia powierzchni i krawędzi oraz odchylenia od kąta prostego są dopuszczane i są zależne od klasyfikacji wyrobu. Dla produkowanej przez nas cegły licowej mogą wynosić 2 mm. Natomiast odchyłka powierzchni bocznych cegły dla grupy wyrobów licowych nie powinna przekroczyć 1mm. Wyżej wymienione normy nie określają gatunku. Klasyfikacja taka może być przeprowadzona przez producenta na podstawie wewnętrznych ustaleń i wytycznych przyjętych przez kierownictwo. Jednakże wszystko niezależnie od tego czy jest to sklasyfikowane jako gat. I czy II i jest wprowadzane do obrotu powinno spełniać wymagania wybranej przez producenta normy.

ELEWACJE KLINKIEROWE

Czy w porównaniu z innymi technologiami mur trójwarstwowy z cegłą klinkierową jest o wiele droższy?

Nie, chociaż taki stereotyp funkcjonuje czasami na rynku. Z naszych kalkulacji (opartych na KNR oraz cenach Sekocenbud-u) wynika, że koszty wykonania muru w technologii jedno-, dwu- i trójwarstwowej są porównywalne. W porównaniu do ściany dwuwarstwowej (MAX 29+wełna grubości 10 cm + tynk mineralny) wykonanie ściany trójwarstwowej (pustak ceramiczny grubości 25 cm + wełna mineralna + cegła klinkierowa ALFA) jest tańsze o około 500 zł/ 100 mkw, a odniesieniu do ściany jednowarstwowej (np. pustak poryzowany 44 + tynk kat. III + tynk mineralny) droższe o około 1 800 zł/ 100 mkw. Dlatego też, decydując się na wybór technologii wykonania ścian, warto brać pod uwagę dodatkowe zalety jakie niesie ze sobą zastosowanie ściany trójwarstwowej.

Jaki jest współczynnik przenikania ciepła dla ścian z cegieł klinkierowych?

Mur trójwarstwowy z elewacją klinkierową ma bardzo dużą izolacyjność termiczną - współczynnik przenikania ciepła < 0,3 W/m2K. Pozwala to uzyskać duże oszczędności energii cieplnej.

Dlaczego pomiędzy cegłami tego samego rodzaju występują pewne różnice kolorystyczne i jak sobie z tym radzić?

Cegły klinkierowe to produkt całkowicie naturalny, wypalany z gliny i piasku w temperaturze 1100 st.C. W związku z tym pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi mogą występować niewielkie różnice kolorystyczne, związane np. z pozyskiwaniem gliny z różnych warstw złoża czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi panującymi w czasie składowania gliny. Dlatego też zalecamy wykorzystywanie do budowy produktów z jednej partii produkcyjnej i mieszanie cegież z różnych palet. Pozwoli to zniwelować możliwe różnice kolorystyczne, co z kolei umożliwia ukazanie wszystkich walorów estetycznych tych produktów.

Dlaczego na ścianie z cegły klinkierowej pojawia się czasami biały nalot?

Na poprawnie wykonanej nie powinny wystąpić żadne wykwity. Cegły klinkierowe są całkowicie naturalne i nie zawierają związków mogących doprowadzić do powstania nieestetycznych nalotów. Jeśli takie związki pojawiłyby się w cegle - to nalot widoczny byłby tuż po wyprodukowaniu, po pierwszym kontakcie z wilgocią, a wiec jeszcze przed dostarczeniem cegieł na budowę. Najczęstsze przyczyny powstawania wykwitów na klinkierowych ścianach zewnętrznych to: zła izolacja pozioma, nieodpowiednia zaprawa zawierająca np. wapno czy inne środki chemiczne, zaprawa o zbyt plastycznej konsystencji (wtedy nadmierna ilość wody zarobowej z zaprawy jest wchłaniana przez cegły i odparowywana przez ich lica. Zawarte w tej wodzie sole, minerały i inne związki chemiczne z dodatków do zapraw przedostają się na powierzchnię licową cegieł i krystalizują w postaci wykwitów). Należy również pamiętać o tym, by nie murować w czasie deszczu i mrozu oraz ściśle przestrzegać zasad prawidłowego murowania z cegły klinkierowej (szczegóły w dziale "Informacje techniczne - Jak prawidłowo wykonać elewację z cegły klinkierowej?").

Jakich zapraw należy używać do murowania cegieł klinkierowych?

Do murowania klinkieru powinno się używać gotowych zapraw murarskich. Polecamy stosowanie zapraw do klinkieru firmowanych przez firmę LHL KLINKIER. W przypadku samodzielnego wykonywania zaprawy należy stosować cement bez dodatków. W żadnym wypadku nie należy stosować wapna.

Ile kotew powinno się zastosować na m2 muru trójwarstowego?

Kotwy stanowią połączenie ściany zewnętrznej ze ścianą konstrukcyjną. Na 1mkw muru powinno przypadać 4-5 kotew. W narożnikach, przy otworach i krawędziach muru należy użyć dodatkowych kotew - około 2-3 na 1 mb. Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

Jak szeroka powinna być pustka powietrzna w murze trójwarstwowym?

W ścianie trójwarstwowej optymalna szerokość pustki powietrznej to 2,5-3,0 cm.

Czy gatunek cegły może wpłynąć na jakość wykonanego muru - tzn. na pojawiające się na nim wykwity? Jakich środków używać do impregnacji muru?

Gatunek zastosowanej cegły klinkierowej nie ma wpływu na pojawiające się na murze wykwity. Jest to związane tylko i wyłącznie z należytym wykonawstwem. Jeśli wykonawca stosować się będzie do zasad prawidłowego murowania, a w szczególności zwracać uwagę na odpowiednie dozowanie wody zarobowej do zaprawy - problem wykwitów nie powinien się pojawić. Nie zalecamy żadnych impregnatów do cegieł - zalecamy natomiast stosowanie specjalnej zaprawy do klinkieru znajdującej się w ofercie LHL KLINKIER.

Jak głęboko powinna być wsunięta kotwa w ścianę konstrukcyjną a jak głęboko w ścianę osłonową z klinkieru?

Wymaganą głębokość zakotwienia zarówno dla ścian konstrukcyjnych jak i osłonowych określa PN-EN 845-1 2003r § 5.2.2.1 stwierdzając, że " nominalna długość zakotwienia kotew nie powinna być mniejsza niż 40mm". Dodatkowe zalecenia wprowadzają w tym zakresie producenci zbrojenia określając głębokość zakotwienia na 60-80mm w zależności od rodzaju kotwy i materiału ścian konstrukcyjnych.

Jak obliczyć ilość cegły klinkierowej potrzebnej do wykonania elewacji domu jednorodzinnego?

Jeżeli architekt nie wykonał zestawienia materiału w projekcie budowlanym, a bryła domu jest stosunkowo "prosta", można wykonać pewne oszacowanie we własnym zakresie. Można przyjąć, że średnio na metr kwadratowy muru o grubości 120 mm (mur na pół cegły) przypada 52 szt. cegły. Mnożąc tą wartość przez powierzchnię ścian uzyskujemy w przybliżeniu ilość cegieł potrzebną do wykonania elewacji. W praktyce należy tą wartość zwiększyć o około 4% ze względu na docinki i straty. Przy rozbudowanej bryle budynku zalecam zwrócić się do architekta lub do specjalistów od klinkieru.

Jakie są wymagania co do kotwienia elewacji wykonanej z cegły połówkowej?

Cegły połówkowej w świetle obowiązujących przepisów ( PN-B-03002 § 6.4.1. ) ze względu na nie wystarczającą grubość nie wolno stosować na ściany osłonowe. Minimalna grubość takiej ścianki zgodnie z ww. normą to 70mm - grubość cegły połówkowej to 55mm. Cegła ta ze względu na swoje niewielkie wymiary znajduje szerokie zastosowanie w elementach tzw. małej architektury, elementach wykończenia wnętrz oraz detalach architektonicznych.

Jakie jest minimalne dopuszczalne przewiązanie cegieł w ścianie licowej?

Zgodnie z PN-B03002 1999r "elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby ściana zachowywała się jako jeden element konstrukcyjny" oraz "w celu zapewnienia należytego wiązania elementy murowe powinny nachodzić na siebie na długość równą 0,4 wysokości elementu lub 40mm" - miarodajna jest wartość większa. Tak np. dla cegły której wysokość jest równa 65mm ? 0,4 x65mm = 26mm W tym przypadku wartością większą jest 40mm i taka jest minimalna wartość przesunięcia spoin pionowych. Ta sama norma mówi również że "elementy murowe powinny być ułożone w murze na zaprawie zgodnie ze sprawdzoną praktyką” - w oparciu o ten zapis oraz tzw. praktyką inżynierską powstało wiele ciekawych konstrukcji z cegły, układanej jedna na drugiej - bez przewiązań. W polskich normach nadal nie ma jednak wytycznych co do projektowania i wykonawstwa takich konstrukcji, w związku z czym konstruktorzy mogą opierać się jedynie na wytycznych producentów zbrojenia oraz doświadczeniach inżynierów z innych krajów.

Czy między betonową podmurówką a murkiem z cegły klinkierowej konieczne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej?

Izolacja pozioma w postaci warstwy papy lub izolacji w płynie np. Izolbet jest konieczna, by zahamować transport wilgoci a tym samym transport soli mineralnych z gruntu na elewacje ogrodzenia. Efektem braku izolacji przeciwwilgociowej są białe zacieki na elewacji w okolicy przyziemia na granicy styku betonu i cegły w postaci wykwitu. Zacieki te można oczywiście usunąć jednak ze względu na brak czynnika hamującego, proces ten będzie się powtarzał. Zapewniam ze nie ma możliwości by wymurowane i poprawnie zakotwione w fundamencie słupki przewróciły się pod wpływem działania np. bardzo silnego wiatru, czy "ludzkiej zawiści", natomiast w przypadku uderzenia pojazdu ogrodzenie się co prawda nie przewróci ale obawiam się, że wymagać będzie napraw bez względu na to czy zastosowano izolację poziomą, czy też jej nie zastosowano.

Jaka jest dopuszczalna grubość spoin pionowych i poziomych przy murowaniu cegieł klinkierowych?

Zgodnie z praktyką budowlaną i zaleceniami PN-B-03002 1999r § 6.3.1 grubość spoin wspornych (poziomych) i pionowych przy użyciu zapraw lekkich i zwykłych powinna być nie mniejsza niż 8mm i nie większa niż 15mm.

Cegła klinkierowa na ocieplonej ścianie

Czy cegłę klinkierową można kłaść na wykończoną wcześniej elewację? Tak można. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zasad przy murowaniu klinkieru tzn. zastosować odpowiednią liczbę kotew (4 szt./m2), które kotwione muszą być w ścianie nośnej, a nie np. w warstwie ocieplenia. Proszę tez pamiętać o pustce wentylacyjnej miedzy klinkierem a warstwą tynku.

Cokół z klinkieru

Jestem na etapie budowy domu jednorodzinnego. Mój architekt twierdzi, że na cokoły wokół domu najlepiej położyć płytki ceramiczne. Ja jednak upieram się przy klinkierze. Proszę o poradę i podanie strony, na której znajdę pełen asortyment wyrobów z klinkieru. Wykonanie cokołu z klinkieru wymaga odpowiednio poszerzonej ławy fundamentowej, tak by można było na niej oprzeć ściankę cokołu. Podejrzewam, że nie jest spełniony właśnie ten warunek i stąd taka opinia architekta. Pełny asortyment wyrobów z klinkieru dostępny jest na stronie internetowej: http://www.klinkier.pl/oferta.php

Czy są urządzenia do spoinowania cegły klinkierowej?

Jedynym "urządzeniem" jakie znam - moim zdaniem najlepszym - jest spoinówka i sprawne ręce fachowca. Może to zabrzmi zabawnie, ale proszę mi wierzyć - spoinowanie jest sztuką (w 90 % od tego zabiegu zależy wygląd i trwałość elewacji) - a sztuki nie da się zautomatyzować.

Czy wykonawca ma rację?

Buduję przez dewelopera dom, w którym mury wykonane są trójwarstwowo: poroterm 30 cm, wełna klinkierowa 10 cm, na zewnątrz cegła klinkierowa. W zewnętrznej warstwie (cegła klinkierowa) nie wykonano żadnych otworów wentylacyjnych. Na moją interwencję w tej sprawie kierownik budowy odpowiedział, że jest to wykonane zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną. Czy wykonawca ma rację?

W przypadku ścian szczelinowych (a taką jest ściana trójwarstwowa z elewacją klinkierową) należy stosować szczelinę wentylacyjną miedzy warstwą termoizolacji a ścianką osłonową z klinkieru. Podstawą prawną jest PN-B-03002:1999r punkt 6.4.1 który mówi że: "Należy przewidzieć możliwość odprowadzenia na zewnątrz wody, która przeniknęła przez warstwę zewnętrzną muru...", "Spód szczeliny oddzielającej warstwę zewnętrzną od wewnętrznej powinien znajdować się nie niżej niż 300 mm ponad terenem. Od tego miejsca względnie od spodu pośredniej podpory warstwy zewnętrznej ściany - należy poprowadzić szczelinę w sposób nieprzerwany aż po dach, względnie do spodu podpory pośredniej" Otwory wentylacyjne do wentylacji ww szczeliny realizuje się przez włożenie w spoinę pionową zamiast zaprawy tzw. puszka wentylacyjno - odwadniającego w odstępie co około 1m.

Dobór koloru cegły na elewacje, cokoły i kominy

Jaki kolor cegły klinkierowej wybrać na słupy podtrzymujące daszki nad garażem i wejściem oraz płytek na opaskę drzwi wejściowych domu i cokół do dachówki w tradycyjnym kolorze ceglanym, elewacji w jasnym beżu, okien i drzwi w złotym dębie? Czy cegła na kominy powinna być w tym samym kolorze?

Dobór kolorów to bardzo ważna sprawa, ponieważ zależy od wielu czynników. Są regiony gdzie do elewacji podchodzi się w sposób tradycyjny i elewacja może być jak to się mówi w każdym kolorze pod warunkiem że będzie to kolor "czerwony" ... Wiele zależy od otoczenia, istniejącej zabudowy no i oczywiście gustu. Obecnie jako specjaliści od klinkieru możemy zaproponować pełną gamę kolorów, faktur i rodzajów cegieł najwyższej jakości. Zapraszam też do odwiedzenia specjalnie dla Państwa stworzonej strony: http://www.klinkier.pl/dom-modelowy.php gdzie można na wirtualnym budynku samemu dobrać kolory poszczególnych jego elementów. Kominy zwykle wykonuje się z tego samego koloru cegły jak cokół lub np. ogrodzenie ale nie jest to regułą.

Dobudowanie wykusza

Chcielibyśmy powiększyć jadalnię i dobudować wykusz. Czy do istniejących fundamentów można dobudować nowe, pod wykuszem ściany stoją już 2 lata. Na piętrze, nad wykuszem planujemy też balkon.

Oczywiście takie przedsięwzięcie jest możliwe. Należy w tym przypadku "dowiązać" zbrojenie nowej części fundamentu do już istniejącego. W miejscach łączenia trzeba rozkuć istniejący fundament, tak by dotrzeć do zbrojenia głównego i zakotwić nowe Następnie ułożyć beton, pamiętając o pokryciu miejsc styku starego i nowego betonu preparatem szczepnym. Prace te powinna wykonywać ekipa budowlana pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami.

Fugowanie klinkierowej elewacji

Jak powinno sę fugować elewację klinkierową?

Wykonawcy różnie podchodzą do tego tematu. Jedni robią to zaraz po wymurowaniu pewnej partii elewacji, najczęściej tą samą zaprawą, którą murowali. Natomiast inni - i ja ten sposób preferują- traktują spoinowanie elewacji jako odrębny proces. Po wymurowaniu całej elewacji i wyczyszczeniu spoin z resztek zaprawy dajemy zaprawie murarskiej czas na związanie. Po 4-7 dniach (zależnie od warunków atmosferycznych) wykonujemy fugowanie z użyciem specjalnie do tego celu przeznaczonej zaprawy do spoinowania. Ma ona zupełnie inne właściwości niż zaprawa do murowania i zapewnia szczelne i trwałe wykończenie elewacji.

Jak uniknąć wykwitów na klinkierze

Jakiego cementu należy użyć przy budowaniu z cegły klinkierowej aby uniknąć wykwitów?

Aby uniknąć wykwitów należy stosować gotowe zaprawy do murowania i spoinowania klinkieru. Ponadto należy przestrzegać ilości dozowanej do nich wody zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Ważne jest też poprawne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz kultura pracy.

Jak wypełnić przestrzeń między betonowymi filarami?

Jest to tzw. ściana wypełniająca - konstrukcja samonośna. Powinna ona wypełniać przestrzeń miedzy słupami i ryglami, jednak nie w sposób szczelny. Ścianę muruje się na izolacji poziomej (2 x papa) zostawiając ok. 2 cm przerwy z każdej strony słupa i około 3 cm na szczycie ściany, na styku muru i rygla. Ścianę zaleca się zazbroić. W tym celu w poziomej fudze należy ułożyć zbrojenie w postaci kratownic z drutu okrągłego średnicy 4-5 mm (w trzech, czterech pierwszych rzędach w każdej spoinie poziomej, a następnie co trzecią spoinę). Zabezpieczy to mur przed pękaniem w strefie rozciąganej. Dylatację wypełniamy taśmą dylatacyjną i tynkujemy.

Kto montuje próg?

Buduję dom. Niedawno zostały zamontowane drewniane drzwi wejściowe, ale bez progu. W związku z tym mam pytanie, w czyjej gestii jest montaż progu – stolarza, który robił drzwi, czy raczej wykonawcy, który układał bruk na zewnątrz (mały taras z kostek brukowych).

Myślę, że z decyzję co do montażu progu należy pozostawić kafelkarzowi, który będzie układał płytki ceramiczne wewnątrz pomieszczenia. Pozwoli to na estetyczne wykończenie styku terakoty z progiem.

Materiał na ściany

Rozpoczynam budowę domu o powierzchni 250 m2. W projekcie są zaplanowane ściany z Porothermu gr. 50 cm. Nie zakładam wykonania ocieplenia zewnętrznego. Czy to będzie wystarczająca grubość ściany zapewniająca odpowiednie ocieplenie budynku? Zastanawiam się czy nie budować z suporeksu 25 + styropian 5 + 12 suporeks?
 
Ściana 50 P+W na zaprawie termicznej spełnia wszelkie wymagania PN dla ścian jednowarstwowych. Jest to produkt nowy i poza informacjami producenta nie wiadomo jak będzie się sprawdzać w praktyce - jaki będzie komfort cieplny w budynku zbudowanym przy zastosowania tego pustaka. Sam jestem zwolennikiem ścian wielowarstwowych. Moim zdaniem bez względu na zastosowany materiał nie da się wykluczyć pewnych wad materiałowych i wykonawczych oraz powstałych przy tym mostków termicznych. Niedociągnięcia te można naprawić stosując kolejną warstwę, jaką jest termoizolacja. Ściana warstwowa, którą Pan wymienił to dobre rozwiązanie - termoizolacja jest chroniona ścianką osłonową grubości 12 cm, lecz trzeba ją otynkować. Proszę porównać koszty wykonania ścianki osłonowej z klinkieru - ta nie będzie wymagać już żadnych nakładów finansowych, a dom zyska solidna i trwałą ochronę.

Proporcje składników zaprawy do spoinowania

Jakie powinny być proporcje składników w zaprawie do fugowania ubytków spoiny pomiędzy cegłami w 73-letnim domu?

Wykonanie zaprawy do spoinowania w warunkach domowych nie jest rzeczą łatwą i pozwalają sobie na to jedynie najbardziej doświadczeni murarze. Jeżeli ma być to zrobione trwale i bez przykrych następstw (wykwity) - proponuję usunąć zwietrzałą zaprawę do głębokości minimum 10 mm, zwilżyć wypełnianą przestrzeń wodą i użyć gotowej zaprawy do spoinowania klinkieru. Mieszanki te można kupić praktycznie w każdym składzie budowlanym zajmującym się klinkierem. Należy ściśle przestrzega? zaleceń producenta zaprawy co do ilości dozowanej wody. Gotowa zaprawa powinna mieć konsystencję mokrej ziemi.

Przenikalność cieplna ściany z ceramiki

Jaką przenikalność cieplną będzie miała ściana zbudowana z tynku cementowo-wapiennego 1,5 cm, pustaków ceramicznych 29 cm i tynku cementowo-wapiennego 1,5 cm. Jak to obliczyć?

Współczynnik przenikania ciepła Uk dla ww zestawu wynosi około 0,75 W/m2K. Aby przegroda spełniała minimalne warunki cieplne wymagane przez DZU nr 75 poz. 690 2002 r. a więc współczynnik przenikania ciepła był na poziomie 0,3W/m2K powinna zostać docieplona minimum 12 cm warstwę termoizolacji. Obliczenia przeprowadza się na podstawie znajomości współczynników przewodności cieplnej materiałów, podawanej przez producentów materiałów budowlanych uzyskanych na podstawie badań lub metod obliczeniowych. Procedura obliczeń współczynnika U przedstawiona jest w normie: PN EN ISO 6946 2004 r. Na jej podstawie oblicza się opór cieplny każdej warstwy. Współczynnik Uk jest odwrotnością sumy oporów cieplnych wszystkich warstw z uwzględnieniem poprawek na nieszczelności, mostki punktowe oraz liniowe.

Równe spoiny w murze

W jaki sposób w trakcie murowania z klinkieru utrzymać jednakową szerokość spoin między cegłami? Czy są jakieś duże krzyżyki dystansowe?

Dopuszczalna grubość spoiny w murze z klinkieru wynosi od 8 do 15mm. Zwykle zaleca się wykonywanie spoin o grubości 10 mm. Jednakową szerokość spoiny poziomej uzyskuje się przez zastosowanie odpowiedniej grubości listwy dystansowej z PCV (listwy dostępne są praktycznie w każdym składzie budowlanym, który specjalizuje się w klinkierze). Spoinę pionową zwykle wykonuje się bez listwy, na "oko". Trzeba pamiętać, że cegła - jak każdy element budowlany - ma swoją tolerancję wykonania. To właśnie spoiną pionową reguluje się wspomniane odchyłki.

Skład spoiny do fugowania klinkieru

Jaki jest skład spoiny stosowanej do fugowania cegły klinkierowej?

Podstawowym składnikiem zaprawy jest cement portlandzki, płukany piasek pozbawiony frakcji pylastej oraz dodatek trasu (rodzaj tufu wulkanicznego wiążący wodorotlenek wapnia i sole zawarte w cemencie).

Spoinowanie elewacyjnej cegły klinkierowej

Potrafię wymurować ścianę z cegły klinkierowej ale co dalej żeby uzyskać ładną, równą i prawidłową fugą? Jakich materiałów i narzędzi użyć? i w jaki sposób to wykonać?

Spoinowanie cegły wygląda zupełnie inaczej niż tradycyjnych płytek. Gdyby postąpić tak samo tzn. rozetrzeć zaprawę po cegle prawdopodobnie już nigdy jej nie doczyścimy i elewacja zamiast cieszyć będzie straszyła swoim wyglądem. Cegłę spoinuje się za pomocą tzw. kielni spoinówki o szerokości 8-10 mm (szerokość kielni dobiera się do szerokości zastosowanej przerwy miedzy cegłami - zwykle 10-12mm). Aby zabieg ten wykonać poprawnie należy wykona? zapraw? o odpowiedniej konsystencji (polecam gotowe zaprawy do spoinowania, do których należy dodać jedynie wody w ilości podanej na opakowaniu). "Dobra zaprawa" powinna mieć konsystencję mokrej ziemi. Idealna konsystencja zaprawy to taka gdy ta daje się formować w dłoni a jednocześnie jej nie brudzi. Tak przygotowaną zaprawę (porcje zaprawy) nabieramy na zwykłą kielnię lub wcześniej przygotowaną z blachy rynienke, przysuwamy ją do krawędzi spoiny poziomej i zgarniamy kielnią spoinówką do przestrzeni między cegłami szczelnie je wypełniając. Tą samą kielnię formujemy i wygładzamy spoinę. Jako pierwsze wypełnia się spoiny poziome a następnie spoiny pionowe.

Stary drewniany dom z elewacją z cegły klinkierowej

Mam drewniany otynkowany dom. Czy od zewnątrz można obłożyć go cegłą klinkierową? W jaki sposób umocować cegłę? Czy nie jest to za ciężki materiał na elewację? Dom jest stary i raczej mocno nie „pracuje”.

Aby móc wykonać ścianę osłonową należy spełnić kilka warunków. Ściana osłonowa z cegły klinkierowej musi mieć zapewnione podparcie - jeśli nie na całej powierzchni to przynajmniej na 2/3 szerokości podstawy. Aby ten warunek zrealizować potrzebna jest odsadzka fundamentowa lub zastosowanie zawiesia ze stali nierdzewnej, które z kolei musi być zamocowane w ścianie żelbetowej lub w wieńcu żelbetowym. Ponadto, należy zadbać o właściwe kotwienie elewacji do ściany konstrukcyjnej (z drewna) za pomocą kotew wkręcanych. Jeżeli jest to „stary” dom należy ocenić „kondycję” drewna w celu określenia czy możliwe jest kotwienie do niego ściany osłonowej.

Współczynnik przenikania ciepła

Jaką przenikalność cieplną ma ściana z cegieł o grubości 45 cm, otynkowana z zewnątrz. Bloku mieszkalnego wybudowany został? w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Współczynnik przenikania ciepła U dla opisanej przegrody wynosi około 1.2 W / (m2K).

Z czego ściana zewnętrzna?

Czy prawdą jest, że ściana jednowarstwowa z ceramiki poryzowanej jest tańsza (materiał + robocizna) niż ściana dwuwarstwowa (ceramika + styropian)? Pytanie to nasunęło mi się podczas ostatnich targów Budma, na których producenci tejże ceramiki tak szumnie ją zachwalali jako materiał idealny. Pytanie drugie związane z tematem. Czytałem kilka artykułów zawartych w Muratorze dotyczących rodzajów ścian zewnętrznych. Niestety nie potrafię zdecydować się na rodzaj materiału do wznoszenia ścian zewnętrznych. W projekcie mam ścianę dwuwarstwową, ale zastanawiałem się ze względów finansowych nad ścianą jednowarstwową, mam jednak pewne wątpliwości dotyczące tego materiału.

Z mojego doświadczenia wynika, że wybudowanie ściany jednowarstwowej jest tańsze niestety jedynie pozornie. Nie wgłębiając się w kwestie techniczne i zasady fizyki budowli odpowiem krótko. Spośród osób, które znam i które zdecydowały się wybudować dom w technologii jednowarstwowej około 70 % po zakończeniu sezonu zimowego dom dociepliło. Jak słusznie Pan zauważył rynek bogaty jest w różnego rodzaju materiały i technologie. Nie ma niestety materiałów idealnych - wszystkie mają zalety i "wady". Podobnie "idealne" wykonanie ścian jest jedynie teorią. Założenie kolejnej warstwy jaką jest ocieplenie pozwala te niedociągnięcia zniwelować. Kwestia doboru materiału zależy od wielu czynników takich jak: region, rodzaj konstrukcji budynku, tradycja, czy dostępność materiału. Jeżeli Pana projekt został zrobiony na Pana indywidualne zamówienie proponuję w kwestii doboru materiału zaufać autorom projektu i wykonać ściany z takiego materiału jaki został założony w projekcie. Jeśli jest inaczej proponuję udać się do dystrybutora materiałów budowlanych, u którego przypuszczalnie będzie Pan kupować materiały budowlane i poprosić o przedstawienie oferty cenowej ścian w technologii jedno- i wielowarstwowej. Znając realne koszty i własne możliwości finansowe będzie Panu łatwiej podjąć decyzję.

Za niskie otwory drzwiowe

Murarz stawiający ściany, nie uwzględnił konieczności wykonania wylewki podłogowej. Z tej przyczyny wewnętrzne otwory drzwiowe są za niskie. Czy w związku z zaistniałą sytuacją można usunąć około 10 cm nadproża o wys. 20 cm nad otworem drzwiowym wewnętrznym, którego szerokość wynosi 170 cm (a także nad pozostałymi otworami o standardowej szerokości 90 cm, których nadproża są znacznie cięższe)?

Nadproże jest bardzo ważnym elementem i pozwala bezpiecznie przenieść siły ze strefy nad otworem na filary lub ściany, w których dany otwór się znajduje. Osłabianie tej strefy nie jest zatem dobrym rozwiązaniem. Proponuję zwrócić się do biura projektowego lub inżyniera budowlanego z uprawnieniami w zakresie projektowania, z prośbą o wykonanie technologii wymiany istniejących nadproży na nadproża z belek stalowych (to rozwiązanie dotyczy ścian nośnych). W ścianach działowych taki zabieg nie będzie konieczny. Jeżeli są to ściany murowane należy usunąć nadmiar cegły i wykonać ponownie nadproże, pamiętając jednak o zbrojeniu bednarką lub dostępnymi na rynku kratowniczkami np. typu murfor.

Zaprawa do spoinowania cegieł klinkierowych

Jakiej zaprawy należy używać do fugowania klinkieru?

Proponuję gotowe zaprawy do spoinowania, gdyż nie wymagają one ingerencji w skład chemiczny ani dodawania żadnych domieszek. Przystępując do wykonania zaprawy należy dokładnie przestrzegać zawartej na opakowaniu instrukcji w kwestii ilości dozowanej wody. Zaprawa gotowa do użycia ma konsystencję tzw. mokrej ziemi, tzn. da się formować w dłoni, ale jednocześnie jej nie brudzi. Zbyt mokra zaprawa jest przyczyną częstych zabrudzeń klinkieru. Zaprawę wciska się w spoinę za pomocą tzw. spoinówki, szczelnie ją wypełniając. Ważna jest również kolejność - jako pierwsze wypełnia się spoiny poziome, a następnie pionowe.

Olej do klinkieru

Czym pomalować cegłę by wyglądała jak stara czerwona cegła?

Jeżeli cegła jest czerwona wystarczy pokryć ją olejem do klinkieru - środek ten sprawia że kolor jest bardziej intensywny. Ponadto chroni cegłę przed wilgocią. W przypadku innego koloru cegły nie znam środka (farby), która w sposób trwały nada jej żądany kolor.

Białe wykwity na cegle klinkierowej

Jakimi środkami chemicznymi można usunąć białe wykwity na cegle klinkierowej?

Jeśli zawiodły juz "naturalne" sposoby usuwania nalotu tzn. szczotkowanie a następnie zmywanie ciepłą czysta wodą, można użyć tzw. czyścików do klinkieru. Na rynku dostępnych jest wiele środków - najbardziej popularne to botact R72 firmy Botament oraz czyścik do klinkieru Ultrament. Warto przed zastosowaniem preperatu na całej powierzchni sprawdzić jak reaguje on z klinkierem - jeśli efekt jest oczekiwany można zastosować na całości. Ważne jest by elewacje po wyczyszczeniu środkami chemicznymi obficie spłukać czystą wodą.

Czym czyścić cegły klinkierowe?

Czym doczyścić cegły klinkierowe, które od pyłu cementowego, którego masa unosi się w powietrzu przy budowie domu, zupełnie straciły kolor i blask. Dodam, że czyszczenie tylko na mokro nie daje efektu, cegły z powrotem robią się szare, bez koloru. Może jest jakiś nabłyszczasz?

Proponuje wypróbować tzw. olej do klinkieru np. Botact R73 lub Ultrament. Jest to bezbarwny środek, który poza „wyciągnięciem” koloru nie zmienia barwy cegieł. Ponadto sprawia, że powleczone nim powierzchnie nie przyjmują kurzu i wilgoci. Przed zastosowaniem na całej elewacji proponują sprawdzić na niewielkiej powierzchni czy powstały efekt jest zadowalający.

Czym zabezpieczyć płytki klinkierowe przed czarnymi zaciekami?

Czym najlepiej zabezpieczyć płytki klinkierowe przed czarnymi zaciekami powstającymi czasem z metalowych przęseł?

Jeżeli klinkier narażony jest na ciągłe zabrudzenie warto go zaimpregnować. Na rynku dostępnych jest wielu producentów tego typu środków np. Ultrament, Botament itp. Środki te sprawiają, że pokryte nimi powierzchnie nie przyjmują kurzu, brudu oraz wilgoci, przez co łatwiej utrzymać elewację w czystości.

Jak usunąć białe smugi

Po dociepleniu cokołu styropianem wykończyłem go płytkami klinkierowymi. Szczeliny zostały wypełnione odpowiednią fugą i pomalowane preparatem do impregnacji (Delfinem). Po roku, w niektórych miejscach, pojawiły się białe smugi spływające od fug ku dołowi. Co to jest i jak z tym walczyć?

Trudno mi z całą pewnością odpowiedzieć co jest przyczyną powstania wykwitu. Natomiast w celu usunięcia zacieków proszę spróbować zeszczotkować na sucho nalot, a następnie umyć elewację czystą wodą - najlepiej myjką ciśnieniową lub zraszaczem ogrodowym. Proszę zabiegi te wykonywać w ciepły, słoneczny dzień aby czyszczona elewacja mogła stosunkowo szybko wyschnąć.

Jak walczyć z wykwitami?

Po położeniu kostki na warstwie piasku grubości 40 cm, po zimie, pojawiły się wykwity solne na murze. Co jest ich przyczyną i jak mogę z tym walczyć?

Podejrzewam, że przyczyną jest brak izolacji pionowej między elewacją a warstwami gruntu i podsypki piaskowej. Dopóki nie położył Pan kostki wilgoć była w stanie odparować z gruntu bez większych "oporów". W momencie ułożenia kostki powstała dodatkowa warstwa, którą wilgoć najprościej mówiąc próbuje obejść. Jeżeli ściana elewacyjna styka się bezpośrednio z podsypką dochodzi do jej zawilgocenia, a to z kolei jest bezpośrednią przyczyną powstania wykwitu. Podsypka piaskowa ma ponadto tendencje do kapilarnego podciągania wody, dlatego warto stosować na podsypkę piasek "gruboziarnisty", a nawet miał kamienny. Proponuję odizolować elewację od warstw podsypki. W odkrytych miejscach przy ścianie zamiast piasku proszę użyć  zwir o    średnicy ziaren 8-16 mm, a następnie ułożyć kostkę na 5 cm warstwie kruszywa o średnicy ziaren 2-8 mm. Wykwit, po jego wyschnięciu, należy usunąć na sucho szczotką. Następnie zmyć elewację czystą wodą, najlepiej myjką ciśnieniową lub zraszaczem ogrodowym.

Wykwity na płytkach klinkierowych

Jak usunąć wykwity solne bądź wapienne z fug pomiędzy płytkami klinkierowymi?

Płytki zostały przyklejone klejem wysokoelastycznym i spoinowane fuga szeroką. Po kilku deszczowych dniach, tam gdzie woda stykała się z płytkami, pojawiły się wykwity. Próbowałem czyścić te miejsca wodą i myjką wysokociśnieniową, ale po wyschnięciu nie widać żadnego efektu. Czy istnieją jakieś metody lub środki, które pozwolą trwale usunąć te wykwity, a także nie pozwolą na ich ponowne występowanie? Wykwity są spowodowane przez składniki zaprawy klejowej w połączeniu z nadmiarem wilgoci, dlatego też najlepszymi zaprawami są mieszanki z dodatkiem trasu - wiąże sole i ogranicza możliwość powstania wykwitów. Proces ten ustaje po pewnym czasie, a z wykwitami radzi sobie zwykle sama natura - jest to jednak dla inwestora próba cierpliwości. Samo mycie elewacji nie zawsze bywa skuteczne - należy wcześniej zeszczotkować osad na ile jest to możliwe i dopiero pozostałość usunąć za pomocą czystej ciepłej wody. Warto prace te wykonywać w ciepłe, słoneczne dni, tak by elewacja mogła szybko wyschnąć. Na rynku dostępne są środki chemiczne na bazie kwasów organicznych - tzw. czyściki do klinkieru (Alkutex AC firmy Remmers, Botact R72 firmy Botament itp). Zastosowanie ich nie gwarantuje jednak pozbycia si? wykwitów po jednorazowym zastosowaniu.

MAŁA ARCHITEKTURA

Jakiego rodzaju cegły (perforowana, szczelinowa, pełna) użyć na ogrodzenie (słupki i murki) z cegły klinkierowej?

Ogrodzenie można wykonać z każdego wymienionego powyżej rodzaju cegły. Stosując jednak cegłę perforowaną lub szczelinową należy zwrócić baczną uwagę na "obfite" nakładanie zaprawy murarskiej tak, by całkowicie przykrywała perforację, a następnie na poprawne spoinowanie - najlepiej na tzw. pełną spoinę. Największe niebezpieczeństwo dla niepoprawnie wykonanych konstrukcji z cegieł perforowanych może stanowić woda. Jeśli ta na skutek niedokładnego murowania lub spoinowania dostanie się do perforacji cegły i zamarznie, może w niektórych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia cegły.

Czy przed murowaniem ogrodzenia z cegły klinkierowej należy nasączać ją olejem lub innymi preparatami?

Nie ma takiej potrzeby a wręcz jest to błędem. Cegła klinkierowa jest materiałem o bardzo małej nasiąkliwości (realnie 4-5%) i jest to tak naprawdę graniczna wartość (zakładając właściwą konsystencje zaprawy) przy której może nastąpić poprawne połączenie cegły i zaprawy bez zjawiska odspajania. Niektórzy wykonawcy próbują się w ten sposób zabezpieczyć przed ewentualnym zabrudzeniem elewacji lub wykwitami powstającymi niekiedy po okresie zimowym. Z reguły jeśli wykonawca przestrzega podstawowych zasad murowania klinkieru a więc: używa zapraw do klinkieru, przestrzega zasad instrukcji dozowania wody, nie muruje w warunkach obniżonej temperatury i w czasie opadów, dba o czystość wykonania , elewacja będzie cieszyć widokiem przez dziesiątki lat. Jeśli nawet zdarzy się sytuacja że po okresie zimowym na spoinach lub cegle pojawi się wykwit, jest to proces skończony i znika zwykle po kilku słonecznych dniach i pierwszych wiosennych deszczach. Oczywiście można ten proces przyśpieszyć i samemu zmyć elewacje czysta wodą np. zraszaczem ogrodowym - wynika to jednak z woli a nie z konieczności.

Fugowanie słupków z klinkieru

Do wykonania ogrodzenia działki użyłem cegieł klinkierowych, z których postawiłem słupki i podmurówkę z fugą 1 cm (nie wiem czy nie za mała przestrzeń między cegłami) ale nie mam pojęcia jakim materiałem mam wypełnić tą fugę i w jaki sposób to wykonać?

1 cm przestrzeni między cegłami jest wystarczająca - PN B 03002:1999r określa dopuszczalną szerokość spoin między 8-15 mm. Spoiny wykonuje się przy użyciu gotowej "zaprawy do spoinowania cegieł klinkierowych"(na opakowaniu jest to wyraźnie zaznaczone). Do zaprawy w postaci suchej mieszanki należy jedynie dodać wody w ilości podanej przez producenta. Zaprawa nie może być zbyt wilgotna - powinna mieć konsystencję "mokrej ziemi". Spoinowanie wykonuje się za pomocą kielni spoinówki o szerokości 10 mm. Zaprawę "wciska" się w szczeliny między cegłami aż do ich całkowitego wypełnienia. Spoinowanie wykonuje się w kierunku od góry do dołu elewacji, wypełniając jako pierwsze spoiny poziome a następnie pionowe. Nie wolno spoinować cegieł w taki sposób jak płytki ceramiczne. Zabrudzenia powstałe w ten sposób na cegle są bardzo trudne do usunięcia.

Fundament pod murkiem klinkierowym

Jak zrobić fundament pod murek z klinkieru?

Pod murek z klinkieru nie jest wymagane wykonywanie jakiegoś specjalnego fundamentu. Wystarczy by podmurówka zagłębiona była w gruncie około 50-60 cm. Szerokość podmurówki dobiera się w zależności od grubości murka klinkierowego tak, by była ona węższa od murka o około 3 cm z każdej strony. Np. dla murka o szerokości 25cm , szerokość podmurówki może wynosić 20 cm. Powstały w ten sposób kapinos zabezpieczy częściowo fundament przed spływającą po elewacji murka wodą opadową. Podmurówka powinna wystawać ponad poziom gruntu około 10 cm - zatem w trakcie wykonywania "fundamentu" potrzebny będzie niewielki szalunek. Po związaniu betonu szalunek usuwamy. Warto usunąć grunt (szerokość szpadla) z sąsiedztwa podmurówki i zastąpić go żwirem. Tak wykonana opaska pozwoli na szybkie odprowadzenie wilgoci z okolicy fundamentu a także sprawi, że murek klinkierowy będzie zawsze czysty. Przed ułożeniem klinkieru na podmurówce należy wykonać izolację poziomą np. w postaci 2 warstw papy.

Impregnacja ogrodzenia z cegły klinkierowej

Skoczyliśmy stawianie ogrodzenia z klinkieru. Czy cegłę klinkierową należy impregnować?

Impregnacja jest zabiegiem, który ma na celu zabezpieczyć cegłę przed przyjmowaniem wilgoci i brudu oraz sprawić, że będzie łatwiej ją utrzyma?ć w czystości. Cegła klinkierowa nie wymaga impregnacji gdyż jej nasiąkliwość jest bardzo mała. Impregnat natomiast dodatkowo uszczelnia strukturę spoiny chroniąc ją przed zanieczyszczeniami. Impregnacja jest wskazana w przypadkach gdy ogrodzenie znajduje się np. w sąsiedztwie drogi, gdzie łatwo ulega zabrudzeniu. Zaimpregnowaną elewację łatwo wyczyścić za pomocą zwykłego zraszacza ogrodowego. Na rynku jest wiele środków do impregnacji np. ULTRAMENT, BOTAZIT itp. Nakłada się je za pomocą pędzla lub natrysku. Zabieg ten można wykonać samemu stosując się do instrukcji zamieszczonej na opakowaniu. środki te są bardzo wydajne. Więcej informacji można znaleźć np. na stronie www.ultrament.pl

Jak w murku z klinkieru osadzić uchwyty mocujące do drewnianego płotu?

W jaki sposób w murku z cegły klinkierowej osadzić uchwyty mocujące do płotu z drewna i jakie są rozwiązania dotyczące mocowania furtek i bram wjazdowych?

W trakcie murowania słupka wkłada się w spoinę pionową stalowy płaskownik, który stanowi mocowanie dla przęseł ogrodzenia. W przypadku mocowania bramy czy furtki - a więc elementów o dużym ciężarze, należy wykonać dodatkowy element nośny np. w postaci rury stalowej średnicy 80 mm zabetonowanej w fundamencie. Do niej można przyspawać stalowy płaskownik oraz zawiasy bramy i furtki, które bezpiecznie przeniosą obciążenia. Pewnego rodzaju instrukcja jak wykonać poprawnie ogrodzenie z klinkieru oraz inne propozycje rozwiązań pojawią się wkrótce na stronie internetowej www.klinkier.pl w zakładce "mała architektura".

Zalewanie słupka ogrodzeniowego z klinkieru

Jestem na etapie budowania ogrodzenia z cegły klinkierowej . Staram się zachować wszystkie niezbędne procedury z tym związane ale jednego nie jestem pewien - nie wiem czym mogę wypełnić słupki bramowe i furtkowe (na 1 i 1/2 cegły). Chodzi mi o to czy muszę zbrojony środek wypełniać też zaprawą do murowania cegły klinkierowej czy mogę rozrobić zwykły cement ze żwirem klasy B15? Byłoby to tańsze wyjście, ale czy nie pojawią się wykwity na klinkierze?

Wypełnianie słupków zaprawą w ogóle nie jest konieczne. Można to zrobić jedynie w dolnej warstwie na wysokość około 20 cm ale tak by nie było kontaktu zaprawy z klinkierem. Słupki są na tyle sztywne, że na pewno nie ulegną uszkodzeniu. Nie polecam wypełniania słupków mieszanką betonową ponieważ w 95% przypadków kończy się to wykwitami, których usuwanie trwa kilka lub więcej lat. Puste słupki należy wentylować (w dolnej i w górnej części słupka w spoinie piniowej należy włożyć po jednej puszce wentylacyjnej). Jeśli z jakichś powodów konieczne jest wypełnienie słupka betonem (np. będzie wisiała na nim ciężka kuta brama) należy klinkier oddzielić od betonu warstwą styropianu tak by w trakcie zalewania nie było kontaktu mieszanki z klinkierem. Po zalaniu (nigdy nie zalewany go po górną krawędź ale około 10-20 cm niżej) należy dać możliwość wydostania się wilgoci na zewnątrz (czapa, nakrywa powinna być ułożona na sucho lub powinno się zastosować w górnej części puszki wentylacyjne pozwalające usuwać wilgoć na zewnątrz.
    

Wymiary podmurówki pod ogrodzenie

Jakiej głębokości i szerokości powinna być podmurówka pod ogrodzenie? Czy wymagane jest zbrojenie betonu?

Szerokość fundamentu pod ogrodzenie murowe zależy od wymiarów zaplanowanego ogrodzenia. Pod typowy słupek o szerokości 38cm (1,5 cegły) wystarczy fundament o szerokości 30 cm. Do takich słupków stosuje się murek o szerokości 25 cm ( 1 cegła) - szerokość fundamentu w tym wypadku to 20 cm. Zalecana wysokość fundamentu to 70 cm , przy czym ok. 10 cm powinien wystawać on ponad teren. Tak dobrane wymiary sprawiają że elementy murowane są szersze od fundamentów po około 3 cm z każdej strony. Utworzony w ten sposób kapinos zabezpieczy fundament przed spływającą wodę opadową. Zbrojenie murków zwykle nie jest konieczne, chyba że praktyka na danym terenie wskazuje inaczej.
    

Jak zabudować studnię klinkierem?

Chciałabym zabudować studnię klinkierem. Proszę o radę jak to zrobić i czy są elementy klinkieru, które łatwo można wkomponować wiedząc, że studnia jest w kształcie walca?

Zarówno przy omurowaniu betonowej okrągłej dreny cegłą klinkierową jak i wymurowaniu okrągłego murka ceglanego imitującego ceglaną drenę, należy wokół studni wykonać opaskę betonową, na której będzie można posadowić ściankę z cegły. Opaska nie musi sięgać poniżej poziomu przemarzania gruntu - wystarczy by miała głębokość ok 25-30 cm. Rozwiązania elementów ogrodu wykonanych z klinkieru są dostępne, a kolejne będą się pojawiać na stronie internetowej www.klinkier.pl w zakładce mała architektura - zapraszam do odwiedzania strony.

Jasne zacieki na murze z klinkieru

Zaczynam budowę ogrodzenia z klinkieru. Zaobserwowalem, że niektóre tego typu murki mają jasne zacieki na cegle. Jakich dodatków użyć, żeby temu zapobiec? Czy wskazane jest pomalowanie całości jakimś środkiem np. Delfin?

Przyczyn takiego zjawiska może być kilka: a) cofnięta spoina - między cegłami tworzy się półka pozwalająca wodzie rozpuszczać składniki zaprawy, w wyniku czego powstają nacieki; b) zaprawa przygotowana sposobem gospodarczym - użycie zapraw przeznaczonych do murowania i spoinowania klinkieru jest bardziej przewidywalne w skutkach; c) nie przestrzeganie zaleceń producenta zaprawy w kwestii dozowania wody - nadmiar wody dodany do suchej mieszanki może być przyczyną rozpuszczenia soli zawartych w zaprawie; d) pamiętać o izolacji poziomej między fundamentem a murem ceglanym. Jak sobie z tym radzić? Używać właściwych zapraw (do klinkieru), przestrzegać zaleceń producenta zapraw, spoinować na tzw. pełne spoiny. Po wykonaniu pewnej partii ogrodzenia zabezpieczyć element przed wilgocią, opadami itp. np. folią budowlaną. Nie wykonywać prac w czasie opadów i w warunkach obniżonej temperatury. Jeżeli już pojawi się zaciek lub wykwit należy usunąć go szczotką a następnie zmyć czystą wodą bez dodatków środków chemicznych. Wykwity solne są zjawiskiem naturalnym - jest to proces skończony, ustający po pewnym czasie. W przypadku powtarzających się zacieków można użyć środków na bazie kwasów - czyścików do klinkieru np. Botact R72, a następnie zaimpregnować mur olejem do klinkieru Botact R73. Atlas Delfin jest przeznaczony do typowej ceramiki budowlanej - nie jest to produkt przeznaczony do klinkieru. Dla bezpieczeństwa proponuje stosować środki, których producent wyraźnie wskazuje, że przeznaczone są do klinkieru.

Klinkier 1 i 2 klasy

Chcę wykonać płot z cegły klinkierowej(podmurówkę i słupki). Jak jest różnica między klinkierem 1 i 2 klasy? Czy różnią się one trwałością? Z czego wynika znaczna różnica w cenie?

Podział na gatunek 1 i 2 przeprowadzany jest w procesie kontroli technicznej i nie wynika z różnic w wytrzymałości - bo ta w obu przypadkach jest taka sama. Cegłę zalicza się do klasy 2 jeśli stwierdzi się w niej np. przebarwienia, uszczerbienia krawędzi - wady, które wpływają na wygląd cegły, a nie na jej parametry techniczne.

Klinkier zamiast glazury

Poszukuję alternatywy dla kafli na ścianę za kuchenkę gazową. Czy wykorzystanie płytek klinkierowych do "częściowego" zabudowania ściany bezpośrednio narażonej na tłuszcz i wilgoć może się sprawdzić? Czy jednak takie warunki nadają się do tego rodzaju materiału? Chciałabym uzyskać efekt miejscami przebijającego przez tynk muru. Jak to zrobić?

Płytki klinkierowe można wykorzystać także w tak trudnych miejscach, jednak warto taką powierzchnię zaimpregnować środkami do impregnacji klinkieru. Polega to na nałożeniu pędzlem lub natryskiem bezbarwnego środka, który nie zmienia koloru okładziny, natomiast chroni płytkę i spoinę przed zabrudzeniami oraz sprawia, że łatwiej taką powierzchnię utrzymać w czystości. Obecnie jest wiele środków do impregnacji klinkieru np. ultrament, botact, funcosil itp. - do nabycia w sklepach z klinkierem, składach i marketach budowlanych. Płytki kleimy za pomocą kleju elastycznego do zagruntowanej ściany. Spoinę wypełnia się zaprawą do spoinowania klinkieru przez wciskanie jej za pomocą kielni spoinówki 8-10mm a nie jak w przypadku płytek glazurowanych przez powierzchniowe rozcieranie (może spowodować trudne do usunięcia plamy). Po 10-u dniach na wykończoną powierzchnię nanosimy pędzlem impregnat - w razie konieczności powtarzamy zabieg dwu - trzykrotnie.

Renowacja muru z cegły

Wokół ogrodu mam stary mur ceglany, cegła jest już zwietrzała i ma liczne ubytki. Ubytki te zamierzam wypełnić nową cegłą i otynkować. Jakich materiałów należy użyć by tynk się nie odparzał i wzmocnił mur na wiele lat?

Po usunięciu wolnych ubytków można wzmocnić podłoże za pomocą mleczka gruntującego, a następnie obrzucić zaprawą cementowo-wapienną. Na tak przygotowane podłoże można stosować farby lub tynk szlachetny. Można również obłożyć ścianę płytką klinkierową imitującą cegłę.

Efekt mokrej cegły

Płot jest wykonany z cegły ręcznie formowanej. Szukam impregnatu, który nada jej tzw. efekt mokrej cegły, a jednocześnie zabezpieczy przed wykwitami.

Proponuję zastosować jeden z preparatów: Fungosil, Botazit MS 80 lub Botact R 73. Zakupiony środek lub jego próbkę proszę wcześniej przetestować na murze i sprawdzić czy ostateczny efekt jest zadowalający.

"Oszronione" ogrodzenie

Po zimie ogrodzenie z cegły klinkierowej wygląda jak oszronione. Murarz stosował zaprawę cementową i fugę brązową. Proszę o wyjaśnienie co się stało i jak dalej postąpić.

Przyczyną powstania wykwitu jest prawdopodobnie użyta do murowania zaprawa cementowa, a dokładniej zawarte w cemencie dodatki i zanieczyszczony (nie płukany) piasek. Wykwit powstaje, gdy rozpuszczone przez wodę - zawarte w składnikach zaprawy, sole minerały i inne związki chemiczne przedostają się na powierzchnię licową cegieł i krystalizują w postaci wykwitów. Skala procesu jest jeszcze większa jeśli do zaprawy dodano wapna. Jak usunąć osad - należy poczekać na kilka słonecznych i ciepłych dni aby nalot mógł wyschnąć. Jeżeli nie zniknie sam na skutek działania wiatru i słońca, należy usunąć go na sucho za pomocą średnio twardej szczotki. Jeżeli osad jest rozpuszczalny w wodzie można umyć ogrodzenie czystą wodą bez żadnych dodatków. Prace te należy wykonywać w słoneczny i ciepły dzień, aby mur mógł wyschnąć w możliwie krótkim czasie. Może się zdarzyć, że zabieg ten trzeba będzie powtarzać.

Wykwity solne

Dwa lata temu wybudowałem kominek do grillowania. Po tegorocznej zimie pojawiły się na nim białe wykwity, właściwie to wygląda jakby był „posypany mąką”. Wybudowany jest z pełnej cegły klinkierowej, a jako spoiwa użyto zwykłej zaprawy cementowej z dodatkiem plastyfikatora zastępującego wapno. Fundament to 10 cm płyta betonowa. Niestety mycie nic nie daje, biały nalot pojawia się na nowo. Co z tym zrobić?

Proszę poczekać na kilka słonecznych dni. Osad pod wpływem temperatury i wiatru powinien się osuszyć i zniknąć. Proces ten można przyspieszyć czyszcząc elewację na sucho średnio twardą szczotką. Elewacje można zmyć później czystą wodą bez dodatków płynów czy środków chemicznych. Do ustania procesu powstawania solnych wykwitów potrzeba niestety czasu i cierpliwości. Środki chemiczne są ostatecznością i nie zalecam ich stosowania. Użyte zbyt wcześnie mogą przedłużyć tylko cały proces.

WNĘTRZA

Stare, nowe cegły

Chciałbym zlikwidować stary tynk wewnątrz pomieszczenia i odkryć cegłę klinkierową z 1913 roku. Jaką metodę zastosować, aby nie zniszczyć cegły (tynk cementowo-wapienny)? Proszę również o informację, w jaki sposób przywrócić cegle dawny blask?

Najefektywniejszym sposobem usunięcia starego tynku jest śrutowanie lub piaskowanie elewacji. Trudne do odspojenia pozostałości usuwa się środkami zmiękczającymi do betonu np. Decap firmy Chryso. Przy używaniu wszystkich środków chemicznych należy przestrzegać przepisów BHP, gdyż są to głównie roztwory kwasów organicznych. Same cegły można wyczyścić przez szczotkowanie średnio twardą szczotkę oraz przez zmywanie środkami do czyszczenia cegieł tzw. czyścikami do kamienia naturalnego np. Botact R72, Ultrament itp.
    
Podobają mi się "meble kuchenne" wymurowane z klinkieru. Mam jednak obawy, że taką kuchnię trudno jest utrzymać w czystości. Czy są jakieś impregnaty, które zabezpieczą cegłę przed zalaniem i zniszczeniem?

Na rynku dostępne są preparaty, które chronią cegłę przed zabrudzeniem, wilgocią i pozwalają utrzymać ją w czystości. środki te dobiera się w zależności od rodzaju cegły - zwykła lub ręcznie formowana. Proszę o nie pytać w punktach sprzedaży klinkieru; ich nazwy handlowe to np. Botament , Ultrament. Preparaty nanosi się pędzlem, minimum 10 dni po wmurowaniu i zafugowaniu cegieł - na całą powierzchnię. Preparat chroni zarówno cegłę, jak i spoinę.

Zabezpieczenie ręcznie formowanych cegieł

Kupiłam ręcznie formowaną cegłę o nierównej, chropowatej strukturze. Wykorzystałem ją do wykonania murków do zabudowy urządzeń kuchennych i szafek. Ponadto wyłożono nią jedną ze ścian. Zastanawiam się jaki powinnam kupić impregnat, aby odpowiednio zabezpieczyć cegłę przed zabrudzeniami?

Na rynku dostępnych jest wiele profesjonalnych środków chroniących m.in. takie materiały jak cegła ręcznie formowana przed zabrudzeniami i wilgocią. Wśród nich są np. Renoval, Funcosil SNL firmy Remmers, Botazit MS 80 firmy Botament, Impregnat do kamieni naturalnych firmy Ultrament.

Impregnacja cegieł

Zdecydowałem się skuć stare tynki w przedpokoju, do gołej cegły. Czym najlepiej oczyścić starą cegłę i zaimpregnować, aby nie brudziła. Czym najlepiej (po wprowadzeniu kabli elektrycznych w szczeliny) wypełnić fugi? Jest to stare budownictwo.

Fugi proszę uzupełnić tzw. zaprawą do klinkieru - bardzo dobrze nadaje się ona do uzupełniania i wypełniania fug. Po tym zabiegu ścianę należy zaimpregnować bezbarwnym środkiem do impregnacji cegieł np. Botazit.

Ciemne wykwity na ścianie kominowej

Mam w domu piec miałowo-węglowy podłączony do komina z cegły pełnej. Na wysokości strychu cegła pełna została zastąpiona cegłą klinkierową i nią jest wykończony cały odcinek komina, włącznie z wyprowadzeniem ponad dach. Niestety zaobserwowałem proces przedostawania się przez cegły i zaprawę ciemnej cieczy, o nieprzyjemnym zapachu. Co robić? Podstawowe pytanie - z jakiej cegły wykonał Pan nadbudowę z klinkieru? Jeśli z cegły perforowanej to prawdopodobnie na skutek wykruszenia się zaprawy cementowej woda spływajśca po kominie dostała się w perforację i kanałami grawitacyjnie w dół, powodując przecieki w miejscach nieszczelności. Jeżeli z cegły pełnej - przyczyną może być niedokładne wypełnienie spoin połączone z ich częściowym wykruszeniem.

KOMINY

Mam komin z cegły klinkierowej SAHARA. Chcę zrobić od góry zadaszenie komina z bocznymi wylotami. Czy w Państwa ofercie są jakieś gotowe elementy do wykonania takiego zadaszenia?

Niestety w swojej ofercie nie posiadamy gotowych rozwiązań zadaszeń komina. Pozostawiamy tę kwestię w gestii wykonawców.

Czarny zaciek na kominie z cegły klinkierowej

Na kominie z cegły klinkierowej powstał czarny zaciek, który jest widoczny również we wnętrzu domu. Czym można usunąć szpecący zaciek?

Sam zaciek można spróbować usunąć środkami tradycyjnymi: czystą ciepłą wodą - bez dodatków środków chemicznych, lub jeśli ten sposób zawiedzie środkami do czyszczenia klinkieru np. Botact R72 , czyścik do klinkieru Ultrament itp. Ważniejszym jednak tak naprawdę jest usunięcie przyczyny powstania zacieku, w innym przypadku może on się stale powtarzać. Przyczyn takiej sytuacji może być kilka: wykonanie komina z cegły perforowanej, źle wykonana obróbka blacharska wokół komina, nieszczelność spoiny. Proponuję zlecić sprawdzenie komina firmie zajmującej się murowaniem kominów oraz dekarstwem.

Ile zaprawy?

Planuję w miejsce starego komina postawić nowy, wykonany z cegły klinkierowej. Wyliczyłem, że do tego celu potrzebuję 110 cegieł. Niestety nie wiem ile będę potrzebować zaprawy (w kilogramach). Czy muszę zaopatrzyć się jeszcze w jakieś inne produkty?

Na jedną cegłę zużywa się około 1 - 1,5 kg suchej zaprawy do murowania klinkieru - zależy to oczywiście od kultury pracy murarza. Dodatkowo zalecam kupić zaprawę do spoinowania cegieł - worek 25 lub 30 kg - bo takie opakowania są dostępne na rynku, powinien wystarczyć na taką ilość cegieł.

Komin z cegły klinkierowej

Mam w domu piec węglowy podłączony do komina z cegły pełnej. Podczas remontu dachu chciałabym zastąpić (w części wychodzącej ponad dach) ceramiczną cegłą klinkierową. Czy jest to dobre rozwiązanie? Jaka jest gwarancja na cegłę klinkierową?

Niezależnie od tego jaką cegłę Pani wybierze należy pamiętać, że powinna być to cegła pełna. Cegła klinkierowa ma tą przewagę, że charaketryzuje się bardzo małą nasiąkliwością - pełną mrozoodpornością, co z kolei przekłada się na trwałość. Kominy wykonane z tej cegły są ozdobą dachu - co nie zawsze da się uzyskać stosując cegłę zwykłą. Na cegłę klinkierową nie udziela sę terminowej gwarancji - trwałość tego materiału jest oceniana na ponad sto lat. W przypadku reklamacji stosuje się ogólne warunki rękojmii.

Komin z cegły klinkierowej 2

Czy z cegły klinkierowej można budować kominy?

Jak najbardziej tak. Jest to produkt o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie, produkt ognio i mrozoodporny. Sama cegła jest wypalana w temperaturze przekraczającej 1100 stopni C i taką temperaturę wytrzymuje.

Kominy z cegły otworowej

Czy można zastosować na komin dymowy, spalinowy (szczególnie ponad dachem) cegłę klinkierową z otworami? Gdzie jest powiedziane z czego można budować kominy?

Zgodnie PN B 10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły" - do wykonania przewodów (bez rozgraniczania pod czy ponad dachem) - "...należy stosować cegłę pełną wypalaną z gliny klasy minimum 15.

Obudowa komina z cegły

Czy w przypadku przemurowania ponad dachem istniejącego komina (przewód dymowy) z cegły pełnej, na komin z wkładem ze stali kwasoodpornej, wymagane jest zastosowanie do obudowy wkładu cegły pełnej? Chcę obudowę wykonać z cegły klinkierowej (kratówki lub sitówki) ze spoinowaniem, bez tynku...

...Wiem, że lepsza jest cegła pełna i zgodnie z obowiązującymi przepisami kominy (przewody spalinowe) winny być murowane z cegły pełnej. Jednak zetknąłem się z taką interpretacją GUNB: „Przewód kominowy murowany z cegły po włożeniu do niego blaszanego wkładu kominowego przestaje być przewodem kominowym murowanym, lecz staje się przewodem kominowym prowadzonym w obudowie, którą w tym przypadku jest komin murowany z cegły. Zatem nie musi spełniać wymagań ust.3 §140 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Wybór cegły pełnej na komin nie jest przypadkowy i uwarunkowany jedynie przepisami. Stosowanie dziurawki do wykonania kominów jest poważnym błędem i świadczy o braku zrozumienia warunków, jakie panują na dachu. Większość osób nie zdaje sobie sprawy ze sposobu działania wiatru na dachu. Silny wiatr wpycha wodę z opadów atmosferycznych w najmniejsze szczeliny, przesuwa wodę w każdym kierunku - także do góry, wypełniając wszelkie możliwe kanały. Skala intensywności zjawiska penetracji dachu przez wodę i wiatr, jest tym większa im gorsze są warunki pogodowe. Mimo najszczerszych chęci i dokładności wykonawcy, kominy obudowane cegłę szczelinową w 90 % przypadków przeciekają. Zgromadzona w dziurawce woda może przemieszczać się w dół powodując zacieki we wnętrzu budynku.

Problem z kominem

Do budowy komina w moim domu wykorzystano cegłę klinkierową z perforacją. Niestety teraz pojawił się problem, co najmniej raz w roku komin zacieka do wewnątrz domu. Czy można w jakiś sposób zaimpregnować komin, tak by zwiększyć jego odporność na działanie wody? Wiem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozebranie komina i postawienie go z cegły pełnej, ale może jest inny sposób rozwiązania tego problemu.

Rzeczywiście to częsty błąd i trudno podać jedną słuszną receptę, która byłaby pomocna. Przede wszystkim należy sprawdzić szczelność spoin. Jeśli komin został wymurowany na niepełne spoiny (spoina jest cofnięta względem lica cegły) należy usunąć spoinę do głębokości około 15 mm i wykonać nową spoinę licując ją z cegłą. Minimum po 10 dniach spoinę i cegłę można powlec środkiem impregnującym. Nie zmienia on koloru cegieł natomiast chroni powleczone powierzchnie przed wilgocią i brudem. Należy zastanowić się także nad wykonaniem nasady kominowej, tak by woda opadowa nie dostawała sę do wnętrza komina.

Zapach wędzonki

Jak usunąć przykry zapach "wędzonki" z komina, który jest zbudowany z cegły klinkierowej?

Zapach ten jest konsekwencją palenia w kominku mokrym drewnem. Czy istnieją jakieś środki chemiczne do usuwania takich zapachów? Niestety nie znam środka chemicznego, który pozwoliłby pozbyć się opisanego zapachu. Proponują palić w kominku suchym drewnem przy możliwie dużym ciągu. Suche drewno ma większą kaloryczność i pozwala na uzyskanie wyższej temperatury spalania. Sądzę, że pozwoli to osuszyć przewód kominowy, a tym samym zniweluje przykry zapach.

Wykwity na kominie

Na kominie od strony pomieszczenia pojawiły się wykwity. Prawdopodobnie są one wynikiem skraplania sę gazu w kominie (dom jest ogrzewany gazem). W jaki sposób usunąć wykwity i zabezpieczyć powierzchnię przed ich powstawaniem.

Owszem, para wodna powstała w wyniku spalania gazu jest odpowiedzialna za powstałe wykwity, ale tylko częściowo. Przypuszczam, że głównym powodem jest jednak użyta do murowania komina zaprawa murarska. Sole zawarte w zaprawie pod wpływem wilgoci ulegają rozpuszczeniu i kiedy dojdzie do odparowania wody na licu cegły pojawia się biały osad w postaci solnego wykwitu. Proszę usunąć ten osad mechanicznie za pomocą średnio twardej szczotki - pozostałości zmyć czystą wodą bez dodatków (środków chemicznych). Wykwity po kilku takich zabiegach powinny zniknąć całkowicie. Na rynku dostępne są środki chemiczne na bazie kwasów, do usuwania tego typu zanieczyszczeń, jednak nie polecam stosowania ich w pierwszej fazie usuwania wykwitu. Stosuje się je dopiero wtedy, gdy wyżej opisana metoda nie przynosi efektów.