Porady eksperta

FIRMA I PRODUKTY

Co to jest ceg?a klinkierowa?

Ceg?a klinkierowa to produkt ca?kowicie naturalny - powstaje z gliny i piasku wypalanych w temp. 1100 C. Jest ona w pe?ni mrozoodporna oraz odporna na dzia?anie czynników atmosferycznych. Ze wzgl?du na bogactwo faktur, kolorów i formatów daje niezliczone mo?liwo?ci komponowania elewacji oraz wykonywania detali architektonicznych.

Czy produkuj? Pa?stwo równie? p?ytki elewacyjne?

Tak, s? one dost?pne na specjalne zamówienie. W sprawie dost?pno?ci p?ytek elewacyjnych najlepiej kontaktowa? si? z hurtowniami wspó?pracuj?cymi z LHL KLINKIER w danym regionie lub bezpo?rednio z Przedstawicielami handlowymi, którzy skieruj? Pa?stwa do sk?adu, w którym mo?na z?o?y? zamówienie na ten produkt.

Wed?ug jakich norm wykonywana jest obecnie ceg?a klinkierowa?

Do 31 marca 2006r wyroby ko?cowe poddawane by? ocenie wed?ug norm: PN-B-12008:1996 oraz PN-B-12061:1996 lub PN-EN 771-1 która w tym okresie pe?ni?a rol? normy przej?ciowej. Od dnia 1 kwietnia 2006r w oparciu o Dyrektyw? o wyrobach budowlanych nr 89/106/EWG zgodnie z któr? wprowadza si? harmonizacje przepisów technicznych które ograniczaj? si? do sprecyzowania najwa?niejszych wymaga?, tak zwanych wymaga? zasadniczych, które musi spe?nia? wyrób oferowany na rynku UE, aby by? dopuszczony do swobodnego obrotu na tym rynku, wycofano z u?ycia "stare" normy polskie i jedn? obowi?zuj?ca norm? pozosta?a i jest obecnie norma PN EN 771-1 "Wymagania dotycz?ce elementów murowych Cz??? I: Elementy murowe ceramiczne". Dodatkowa zmiana polega na tym ?e producent powinien zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami zamie?ci? w dokumentacji Zak?adowej Kontroli Produkcji wymagania zwi?zane z cechami zewn?trznymi produkowanych przez niego wyrobów budowlanych, które to nie zosta?y przewidziane w ww. normie.

Jakie s? obecne odpowiedniki dawnych cegie? kszta?towych KSZ-11 i KSZ-13 (Patoka)?

Dawna kszta?tka KSZ-11 to obecna kszta?tka jednostronnie zaokr?glona OW1. Je?li chodzi o kszta?tk? KSZ-13 to jej odpowiednikiem jest Podokiennik T01. Rysunki techniczne tych kszta?tek mo?na zobaczy? w dziale "Oferta/Kszta?tki Patoka".

Jak? gwarancj? obj?te s? ceg?y LHL?

LHL KLINKIER przyjmuje swoj? odpowiedzialno?? wobec klientów zgodnie z zasadami r?kojmi okre?lonymi w Kodeksie Cywilnym.

Norma i gatunek ceg?y

Wed?ug jakich norm wytwarzana jest ceg?a i jaka powinna by? ceg?a I gatunku, czy krzywizny s? dopuszczalne? Wyrób ko?cowy poddawany jest ocenie wed?ug norm. Normy PN-B-12008:1996 oraz PN-B-12061:1996 definiuj? terminy, podaj? sposób klasyfikacji, wymagania oraz okre?laj? dokumentacj? zwi?zan?. Wybór normy jest spraw? producenta z tym, ?e norma PN-B-12061:1997 obejmuje swym zakresem ceg?y i kszta?tki, a norma PN-B-12008:1996 tylko wyroby o kszta?cie podstawowym. Skrzywienia powierzchni i kraw?dzi oraz odchylenia od k?ta prostego s? dopuszczane i s? zale?ne od klasyfikacji wyrobu. Dla produkowanej przez nas ceg?y licowej mog? wynosi? 2 mm. Natomiast odchy?ka powierzchni bocznych ceg?y dla grupy wyrobów licowych nie powinna przekroczy? 1mm. Wy?ej wymienione normy nie okre?laj? gatunku. Klasyfikacja taka mo?e by? przeprowadzona przez producenta na podstawie wewn?trznych ustale? i wytycznych przyj?tych przez kierownictwo. Jednak?e wszystko nie zale?nie od tego czy jest to sklasyfikowane jako gat. I czy II i jest wprowadzane do obrotu powinno spe?nia? wymagania wybranej przez producenta normy.

ELEWACJE KLINKIEROWE

Czy w porównaniu z innymi technologiami mur trójwarstwowy z ceg?? klinkierow? jest o wiele dro?szy?

Nie, chocia? taki stereotyp funkcjonuje czasami na rynku. Z naszych kalkulacji (opartych na KNR oraz cenach Sekocenbud-u) wynika, ?e koszty wykonania muru w technologii jedno-, dwu- i trójwarstwowej s? porównywalne. W porównaniu do ?ciany dwuwarstwowej (MAX 29+we?na grubo?ci 10 cm + tynk mineralny) wykonanie ?ciany trójwarstwowej (pustak ceramiczny grubo?ci 25 cm + we?na mineralna + ceg?a klinkierowa CERG-ALFA) jest ta?sze o oko?o 500 z?/ 100 mkw, a odniesieniu do ?ciany jednowarstwowej (np. pustak poryzowany 44 + tynk kat. III + tynk mineralny) dro?sze o oko?o 1 800 z?/ 100 mkw. Dlatego te?, decyduj?c si? na wybór technologii wykonania ?cian, warto bra? pod uwag? dodatkowe zalety jakie niesie ze sob? zastosowanie ?ciany trójwarstowej. Szczegó?owe informacje na ten temat zawarte s? na stronie www.crh-klinier.pl/ciekawostki.php w pliku: Porównanie kosztów wykonania ?cian w ró?nych technologiach - Murator nr 4/2004. Wybierz najlepsze rozwi?zanie dla swojego domu.

Jaki jest wspó?czynnik przenikania ciep?a dla ?cian z cegie? klinkierowych?

Mur trójwarstwowy z elewacj? klinkierow? ma bardzo du?? izolacyjno?? termiczn? - wspó?czynnik przenikania ciep?a < 0,3 W/m2K. Pozwala to uzyska? du?e oszcz?dno?ci energii cieplnej.

Dlaczego pomi?dzy ceg?ami tego samego rodzaju wyst?puj? pewne ró?nice kolorystyczne i jak sobie z tym radzi??

Ceg?y klinkierowe to produkt ca?kowicie naturalny, wypalany z gliny i piasku w temperaturze 1100 st.C. W zwi?zku z tym pomi?dzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi mog? wyst?powa? niewielkie ró?nice kolorystyczne, zwi?zane np. z pozyskiwaniem gliny z ró?nych warstw z?o?a czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi panuj?cymi w czasie sk?adowania gliny. Dlatego te? zalecamy wykorzystywanie do budowy produktów z jednej partii produkcyjnej i mieszanie cegie? z ró?nych palet. Pozwoli to zniwelowa? mo?liwe ró?nice kolorystyczne, co z kolei umo?liwia ukazanie wszystkich walorów estetycznych tych produktów.

Dlaczego na ?cianie z ceg?y klinkierowej pojawia si? czasami bia?y nalot?

Na poprawnie wykonanej nie powinny wyst?pi? ?adne wykwity. Ceg?y klinkierowe s? ca?kowicie naturalne i nie zawieraj? zwi?zków mog?cych doprowadzi? do powstania nieestetycznych nalotów. Je?li takie zwi?zki pojawi?yby si? w cegle - to nalot widoczny by?by tu? po wyprodukowaniu, po pierwszym kontakcie z wilgoci?, a wiec jeszcze przed dostarczeniem cegie? na budow?. Najcz?stsze przyczyny powstawania wykwitów na klinkierowych ?cianach zewn?trznych to: z?a izolacja pozioma, nieodpowiednia zaprawa zawieraj?ca np. wapno czy inne ?rodki chemiczne, zaprawa o zbyt plastycznej konsystencji (wtedy nadmierna ilo?? wody zarobowej z zaprawy jest wch?aniana przez ceg?y i odparowywana przez ich lica. Zawarte w tej wodzie sole, minera?y i inne zwi?zki chemiczne z dodatków do zapraw przedostaj? si? na powierzchni? licow? cegie? i krystalizuj? w postaci wykwitów). Nale?y równie? pami?ta? o tym, by nie murowa? w czasie deszczu i mrozu oraz ?ci?le przestrzega? zasad prawid?owego murowania z ceg?y klinkierowej (szczegó?y w dziale "Informacje techniczne - Jak prawid?owo wykona? elewacj? z ceg?y klinkierowej?").

Jakich zapraw nale?y u?ywa? do murowania cegie? klinkierowych?

Do murowania klinkieru powinno si? u?ywa? gotowych zapraw murarskich. Polecamy stosowanie zapraw do klinkieru firmowanych przez firm? LHL KLINKIER, a dost?pnych w kolorze szarym, grafitowym oraz br?zowym. W przypadku samodzielnego wykonywania zaprawy nale?y stosowa? cement bez dodatków. W ?adnym wypadku nie nale?y stosowa? wapna.

Ile kotew powinno si? zastosowa? na m2 muru trójwarstowego?

Kotwy stanowi? po??czenie ?ciany zewn?trznej ze ?cian? konstrukcyjn?. Na 1mkw muru powinno przypada? 4-5 kotew. W naro?nikach, przy otworach i kraw?dziach muru nale?y u?y? dodatkowych kotew - oko?o 2-3 na 1 mb. Kotwy powinny by? wykonane ze stali nierdzewnej.

Jak szeroka powinna by? pustka powietrzna w murze trójwarstwowym?

W ?cianie trójwarstwowej optymalna szeroko?? pustki powietrznej to 2,5-3,0 cm.

Czy gatunek ceg?y mo?e wp?yn?? na jako?? wykonanego muru - tzn. na pojawiaj?ce si? na nim wykwity? Jakich ?rodków u?ywa? do impregnacji muru?

Gatunek zastosowanej ceg?y klinkierowej nie ma wp?ywu na pojawiaj?ce si? na murze wykwity. Jest to zwi?zane tylko i wy??cznie z nale?ytym wykonawstwem. Je?li wykonawca stosowa? si? b?dzie do zasad prawid?owego murowania, a w szczególno?ci zwraca? uwag? na odpowiednie dozowanie wody zarobowej do zaprawy - problem wykwitów nie powinien si? pojawi?. Nie zalecamy ?adnych impregnatów do cegie? - zalecamy natomiast stosowanie specjalnej zaprawy do klinkieru znajduj?cej si? w ofercie LHL KLINKIER.

Jak g??boko powinna by? wsuni?ta kotwa w ?cian? konstrukcyjn? a jak g??boko w ?cian? os?onow? z klinkieru?

Wymagan? g??boko?? zakotwienia zarówno dla ?cian konstrukcyjnych jak i os?onowych okre?la PN-EN 845-1 2003r § 5.2.2.1 stwierdzaj?c, ?e " nominalna d?ugo?? zakotwienia kotew nie powinna by? mniejsza ni? 40mm". Dodatkowe zalecenia wprowadzaj? w tym zakresie producenci zbrojenia okre?laj?c g??boko?? zakotwienia na 60-80mm w zale?no?ci od rodzaju kotwy i materia?u ?cian konstrukcyjnych.

Jak obliczy? ilo?? ceg?y klinkierowej potrzebnej do wykonania elewacji domu jednorodzinnego?

Je?eli architekt nie wykona? zestawienia materia?u w projekcie budowlanym, a bry?a domu jest stosunkowo "prosta", mo?na wykona? pewne oszacowanie we w?asnym zakresie. Mo?na przyj??, ?e ?rednio na metr kwadratowy muru o grubo?ci 120 mm (mur na pó? ceg?y) przypada 52 szt. ceg?y. Mno??c t? warto?? przez powierzchni? ?cian uzyskujemy w przybli?eniu ilo?? cegie? potrzebn? do wykonania elewacji. W praktyce nale?y t? warto?? zwi?kszy? o oko?o 4% ze wzgl?du na docinki i straty. Przy rozbudowanej bryle budynku zalecam zwróci? si? do architekta lub do specjalistów od klinkieru.

Jakie s? wymagania co do kotwienia elewacji wykonanej z ceg?y po?ówkowej?

Ceg?y po?ówkowej w ?wietle obowi?zuj?cych przepisów ( PN-B-03002 § 6.4.1. ) ze wzgl?du na nie wystarczaj?c? grubo?? nie wolno stosowa? na ?ciany os?onowe. Minimalna grubo?? takiej ?cianki zgodnie z ww. norm? to 70mm - grubo?? ceg?y po?ówkowej to 55mm. Ceg?a ta ze wzgl?du na swoje niewielkie wymiary znajduje szerokie zastosowanie w elementach tzw. ma?ej architektury, elementach wyko?czenia wn?trz oraz detalach architektonicznych.

Jakie jest minimalne dopuszczalne przewi?zanie cegie? w ?cianie licowej?

Zgodnie z PN-B03002 1999r "elementy murowe nale?y wi?za? w kolejnych warstwach tak, aby ?ciana zachowywa?a si? jako jeden element konstrukcyjny" oraz "w celu zapewnienia nale?ytego wi?zania elementy murowe powinny nachodzi? na siebie na d?ugo?? równ? 0,4 wysoko?ci elementu lub 40mm" - miarodajna jest warto?? wi?ksza. Tak np. dla ceg?y której wysoko?? jest równa 65mm ? 0,4 x65mm = 26mm W tym przypadku warto?ci? wi?ksz? jest 40mm i taka jest minimalna warto?? przesuni?cia spoin pionowych. Ta sama norma mówi równie? ?e "elementy murowe powinny by? u?o?one w murze na zaprawie zgodnie ze sprawdzon? praktyk?” - w oparciu o ten zapis oraz tzw. praktyk? in?yniersk? powsta?o wiele ciekawych konstrukcji z ceg?y, uk?adanej jedna na drugiej - bez przewi?za?. W polskich normach nadal nie ma jednak wytycznych co do projektowania i wykonawstwa takich konstrukcji, w zwi?zku z czym konstruktorzy mog? opiera? si? jedynie na wytycznych producentów zbrojenia oraz do?wiadczeniach in?ynierów z innych krajów.

Czy mi?dzy betonow? podmurówk? a murkiem z ceg?y klinkierowej konieczne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej?

Izolacja pozioma w postaci warstwy papy lub izolacji w p?ynie np. Izolbet jest konieczna, by zahamowa? transport wilgoci a tym samym transport soli mineralnych z gruntu na elewacje ogrodzenia. Efektem braku izolacji przeciwwilgociowej s? bia?e zacieki na elewacji w okolicy przyziemia na granicy styku betonu i ceg?y w postaci wykwitu. Zacieki te mo?na oczywi?cie usun?? jednak ze wzgl?du na brak czynnika hamuj?cego, proces ten b?dzie si? powtarza?. Zapewniam ze nie ma mo?liwo?ci by wymurowane i poprawnie zakotwione w fundamencie s?upki przewróci?y si? pod wp?ywem dzia?ania np. bardzo silnego wiatru, czy "ludzkiej zawi?ci", natomiast w przypadku uderzenia pojazdu ogrodzenie si? co prawda nie przewróci ale obawiam si?, ?e wymaga? b?dzie napraw bez wzgl?du na to czy zastosowano izolacj? poziom? , czy te? jej nie zastosowano.

Jaka jest dopuszczalna grubo?? spoin pionowych i poziomych przy murowaniu cegie? klinkierowych?

Zgodnie z praktyk? budowlan? i zaleceniami PN-B-03002 1999r § 6.3.1 grubo?? spoin wspornych (poziomych) i pionowych przy u?yciu zapraw lekkich i zwyk?ych powinna by? nie mniejsza ni? 8mm i nie wi?ksza ni? 15mm.

Ceg?a klinkierowa na ocieplonej ?cianie

Czy ceg?? klinkierow? mo?na k?a?? na wyko?czon? wcze?niej elewacj?? Tak mo?na. Nale?y jednak pami?ta? o zachowaniu zasad przy murowaniu klinkieru tzn. zastosowa? odpowiedni? liczb? kotew (4 szt./m2), które kotwione musz? by? w ?cianie no?nej, a nie np. w warstwie ocieplenia. Prosz? tez pami?ta? o pustce wentylacyjnej miedzy klinkierem a warstw? tynku.

Cena domku

Ile kosztowa?by domek o powierzchni 80 m2 z dachem? Prosz? wybaczy?, ale to pytanie jest zbyt ogólne. Cena zale?y od technologii wykonania, rodzaju zastosowanej stolarki, rodzaju pokrycia itp. Cena domu w stanie surowym mo?e waha? si? w granicach 80 - 250 ty?. z?.

Cokó? z klinkieru

Jestem na etapie budowy domu jednorodzinnego. Mój architekt twierdzi, ?e na coko?y wokó? domu najlepiej po?o?y? p?ytki ceramiczne. Ja jednak upieram si? przy klinkierze. Prosz? o porad? i podanie strony, na której znajd? pe?en asortyment wyrobów z klinkieru. Wykonanie coko?u z klinkieru wymaga odpowiednio poszerzonej ?awy fundamentowej, tak by mo?na by?o na niej oprze? ?ciank? coko?u. Podejrzewam, ?e nie jest spe?niony w?a?nie ten warunek i st?d taka opinia architekta. Pe?ny asortyment wyrobów z klinkieru dost?pny jest na stronie internetowej: http://www.klinkier.pl/oferta.php

Czy s? urz?dzenia do spoinowania ceg?y klinkierowej?

Jedynym "urz?dzeniem" jakie znam - moim zdaniem najlepszym - jest spoinówka i sprawne r?ce fachowca. Mo?e to zabrzmi zabawnie, ale prosz? mi wierzy? - spoinowanie jest sztuk? (w 90 % od tego zabiegu zale?y wygl?d i trwa?o?? elewacji) - a sztuki nie da si? zautomatyzowa?.

Czy wykonawca ma racj??

Buduj? przez dewelopera dom, w którym mury wykonane s? trójwarstwowo: poroterm 30 cm, we?na klinkierowa 10 cm, na zewn?trz ceg?a klinkierowa. W zewn?trznej warstwie (ceg?a klinkierowa) nie wykonano ?adnych otworów wentylacyjnych. Na moj? interwencj? w tej sprawie kierownik budowy odpowiedzia?, ?e jest to wykonane zgodnie z dokumentacj? i sztuk? budowlan?. Czy wykonawca ma racj??

W przypadku ?cian szczelinowych (a tak? jest ?ciana trójwarstwowa z elewacj? klinkierow?) nale?y stosowa? szczelin? wentylacyjn? miedzy warstw? termoizolacji a ?ciank? os?onow? z klinkieru. Podstaw? prawn? jest PN-B-03002:1999r punkt 6.4.1 który mówi ?e: "Nale?y przewidzie? mo?liwo?? odprowadzenia na zewn?trz wody, która przenikn??a przez warstw? zewn?trzn? muru...", "Spód szczeliny oddzielaj?cej warstw? zewn?trzn? od wewn?trznej powinien znajdowa? si? nie ni?ej ni? 300 mm ponad terenem. Od tego miejsca wzgl?dnie od spodu po?redniej podpory warstwy zewn?trznej ?ciany - nale?y poprowadzi? szczelin? w sposób nieprzerwany a? po dach, wzgl?dnie do spodu podpory po?redniej" Otwory wentylacyjne do wentylacji ww szczeliny realizuje si? przez w?o?enie w spoin? pionow? zamiast zaprawy tzw. puszka wentylacyjno - odwadniaj?cego w odst?pie co oko?o 1m.

Dobór koloru ceg?y na elewacje, coko?y i kominy

Jaki kolor ceg?y klinkierowej wybra? na s?upy podtrzymuj?ce daszki nad gara?em i wej?ciem oraz p?ytek na opask? drzwi wej?ciowych domu i cokó? do dachówki w tradycyjnym kolorze ceglanym, elewacji w jasnym be?u, okien i drzwi w z?otym d?bie? Czy ceg?a na kominy powinna by? w tym samym kolorze?

Dobór kolorów to bardzo powa?na sprawa, poniewa? zale?y od wielu czynników. S? regiony gdzie do elewacji podchodzi si? w sposób tradycyjny i elewacja mo?e by? jak to si? mówi w ka?dym kolorze pod warunkiem ?e b?dzie to kolor "czerwony" ... Wiele zale?y od otoczenia, istniej?cej zabudowy no i oczywi?cie gustu. Obecnie jako specjali?ci od klinkieru mo?emy zaproponowa? pe?n? gam? kolorów, faktur i rodzajów cegie? najwy?szej jako?ci. Zapraszam te? do odwiedzenia specjalnie dla Pa?stwa stworzonej strony: http://www.klinkier.pl/dom-modelowy.php gdzie mo?na na wirtualnym budynku samemu dobra? kolory poszczególnych jego elementów. Kominy zwykle wykonuje si? z tego samego koloru ceg?y jak cokó? lub np. ogrodzenie ale nie jest to regu??.

Dobudowanie wykusza

Chcieliby?my powi?kszy? jadalni? i dobudowa? wykusz. Czy do istniej?cych fundamentów mo?na dobudowa? nowe, pod wykusz? ?ciany stoj? ju? 2 lata. Na pi?trze, nad wykuszem planujemy te? balkon.

Oczywi?cie takie przedsi?wzi?cie jest mo?liwe. Nale?y w tym przypadku "dowi?za?" zbrojenie nowej cz??ci fundamentu do ju? istniej?cego. W miejscach ??czenia trzeba rozku? istniej?cy fundament, tak by dotrze? do zbrojenia g?ównego i zakotwi? nowe. Nast?pnie u?o?y? beton, pami?taj?c o pokryciu miejsc styku starego i nowego betonu preparatem szczepnym. Prace te powinna wykonywa? ekipa budowlana pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami.

Fugowanie klinkierowej elewacji

Jak powinno si? fugowa? elewacj? klinkierow??

Wykonawcy ró?nie podchodz? do tego tematu. Jedni robi? to zaraz po wymurowaniu pewnej partii elewacji, najcz??ciej t? sam? zapraw?, któr? murowali. Natomiast inni - i ja ten sposób preferuj? - traktuj? spoinowanie elewacji jako odr?bny proces. Po wymurowaniu ca?ej elewacji i wyczyszczeniu spoin z resztek zaprawy dajemy zaprawie murarskiej czas na zwi?zanie. Po 4-7 dniach (zale?nie od warunków atmosferycznych) wykonujemy fugowanie z u?yciem specjalnie do tego celu przeznaczonej zaprawy do spoinowania. Ma ona zupe?nie inne w?a?ciwo?ci ni? zaprawa do murowania i zapewnia szczelne i trwa?e wyko?czeniem elewacji.

Jak unikn?? wykwitów na klinkierze

Jakiego cementu nale?y u?y? przy budowaniu z ceg?y klinkierowej aby unikn?? wykwitów?

Aby unikn?? wykwitów nale?y stosowa? gotowe zaprawy do murowania i spoinowania klinkieru. Ponadto nale?y przestrzega? ilo?ci dozowanej do nich wody zgodnie z instrukcj? na opakowaniu. Wa?ne jest te? poprawne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz kultura pracy.

Jak wype?ni? przestrze? mi?dzy betonowymi filarami?

Jest to tzw. ?ciana wype?niaj?ca - konstrukcja samono?na. Powinna ona wype?nia? przestrze? miedzy s?upami i ryglami, jednak nie w sposób szczelny. ?cian? muruje si? na izolacji poziomej (2 x papa) zostawiaj?c ok. 2 cm przerwy z ka?dej strony s?upa i oko?o 3 cm na szczycie ?ciany, na styku muru i rygla. ?cian? zaleca si? zazbroi?. W tym celu w poziomej fudze nale?y u?o?y? zbrojenie w postaci kratownic z drutu okr?g?ego ?rednicy 4-5 mm (w trzech, czterech pierwszych rz?dach w ka?dej spoinie poziomej, a nast?pnie co trzeci? spoin?). Zabezpieczy to mur przed p?kaniem w strefie rozci?ganej. Dylatacj? wype?niamy ta?ma dylatacyjn? i tynkujemy.

Kto montuje próg?

Buduj? dom. Niedawno zosta?y zamontowane drewniane drzwi wej?ciowe, ale bez progu. W zwi?zku z tym mam pytanie, w czyjej gestii jest monta? progu – stolarza, który robi? drzwi, czy raczej wykonawcy, który uk?ada? bruk na zewn?trz (ma?y taras z kostek brukowych).

My?l?, ?e z decyzj? co do monta?u progu nale?y pozostawi? kafelkarzowi, który b?dzie uk?ada? p?ytki ceramiczne wewn?trz pomieszczenia. Pozwoli to na estetyczne wyko?czenie styku terakoty z progiem.

Materia? na ?ciany

Rozpoczynam budow? domu o powierzchni 250 m2. W projekcie s? zaplanowane ?ciany z Porothermu gr. 50 cm. Nie zak?adam wykonania ocieplenia zewn?trznego. Czy to b?dzie wystarczaj?ca grubo?? ?ciany zapewniaj?ca odpowiednie ocieplenie budynku? Zastanawiam si? czy nie budowa? z suporeksu 25 + styropian 5 + 12 suporeks?

?ciana 50 P+W na zaprawie termicznej spe?nia wszelkie wymagania PN dla ?cian jednowarstwowych. Jest to produkt nowy i poza informacjami producenta nie wiadomo jak b?dzie si? sprawdza? w praktyce - jaki b?dzie komfort cieplny w budynku zbudowanym przy zastosowania tego pustaka. Sam jestem zwolennikiem ?cian wielowarstwowych. Moim zdaniem bez wzgl?du na zastosowany materia? nie da si? wykluczy? pewnych wad materia?owych i wykonawczych oraz powsta?ych przy tym mostków termicznych. Niedoci?gni?cia te mo?na naprawi? stosuj?c kolejn? warstw?, jak? jest termoizolacja. ?ciana warstwowa, któr? Pan wymieni? to dobre rozwi?zanie - termoizolacja jest chroniona ?ciank? os?onow? grubo?ci 12 cm, lecz trzeba j? otynkowa?. Prosz? porówna? koszty wykonania ?cianki os?onowej z klinkieru - ta nie b?dzie wymaga? ju? ?adnych nak?adów finansowych, a dom zyska solidna i trwa?? ochron?.

Proporcje sk?adników zaprawy do spoinowania

Jakie powinny by? proporcje sk?adników w zaprawie do fugowania ubytków spoiny pomi?dzy ceg?ami w 73-letnim domu?

Wykonanie zaprawy do spoinowania w warunkach domowych nie jest rzecz? ?atw? i pozwalaj? sobie na to jedynie najbardziej do?wiadczeni murarze. Je?eli ma by? to zrobione trwale i bez przykrych nast?pstw (wykwity) - proponuj? usun?? zwietrza?? zapraw? do g??boko?ci minimum 10 mm, zwil?y? wype?nian? przestrze? wod? i u?y? gotowej zaprawy do spoinowania klinkieru. Mieszanki te mo?na kupi? praktycznie w ka?dym sk?adzie budowlanym zajmuj?cym si? klinkierem. Nale?y ?ci?le przestrzega? zalece? producenta zaprawy co do ilo?ci dozowanej wody. Gotowa zaprawa powinna mie? konsystencj? mokrej ziemi.

Przenikalno?? cieplna ?ciany z ceramiki

Jak? przenikalno?? ciepln? b?dzie mia?a ?ciana zbudowana z tynku cementowo-wapiennego 1,5 cm, pustaków ceramicznych 29 cm i tynku cementowo-wapiennego 1,5 cm. Jak to obliczy??

Wspó?czynnik przenikania ciep?a Uk dla ww zestawu wynosi oko?o 0,75 W/m2K. Aby przegroda spe?nia?a minimalne warunki cieplne wymagane przez DZU nr 75 poz. 690 2002 r. a wi?c wspó?czynnik przenikania ciep?a by? na poziomie 0,3W/m2K powinna zosta? docieplona minimum 12 cm warstw? termoizolacji. Obliczenia przeprowadza si? na podstawie znajomo?ci wspó?czynników przewodno?ci cieplnej materia?ów, podawanej przez producentów materia?ów budowlanych uzyskanych na podstawie bada? lub metod obliczeniowych. Procedura oblicze? wspó?czynnika U przedstawiona jest w normie: PN EN ISO 6946 2004 r. Na jej podstawie oblicza si? opór cieplny ka?dej warstwy. Wspó?czynnik Uk jest odwrotno?ci? sumy oporów cieplnych wszystkich warstw z uwzgl?dnieniem poprawek na nieszczelno?ci, mostki punktowe oraz liniowe.

Równe spoiny w murze

W jaki sposób w trakcie murowania z klinkieru utrzyma? jednakow? szeroko?? spoin mi?dzy ceg?ami? Czy s? jakie? du?e krzy?yki dystansowe?

Dopuszczalna grubo?? spoiny w murze z klinkieru wynosi od 8 do 15mm. Zwykle zaleca si? wykonywanie spoin o grubo?ci 10 mm. Jednakow? szeroko?? spoiny poziomej uzyskuje si? przez zastosowanie odpowiedniej grubo?ci listwy dystansowej z PCV (listwy dost?pne s? praktycznie w ka?dym sk?adzie budowlanym, który specjalizuje si? w klinkierze).Spoin? pionow? zwykle wykonuj? si? bez listwy, na "oko". Trzeba pami?ta?, ?e ceg?a - jak ka?dy element budowlany - ma swoj? tolerancj? wykonania. To w?a?nie spoin? pionow? reguluj? si? wspomniane odchy?ki.

Sk?ad spoiny do fugowania klinkieru

Jaki jest sk?ad spoiny stosowanej do fugowania ceg?y klinkierowej?

Podstawowym sk?adnikiem zaprawy jest cement portlandzki, p?ukany piasek pozbawiony frakcji pylastej oraz dodatek trasu (rodzaj tufu wulkanicznego wi???cy wodorotlenek wapnia i sole zawarte w cemencie).

Spoinowanie elewacyjnej ceg?y klinkierowej

Potrafi? wymurowa? ?cian? z ceg?y klinkierowej ale co dalej ?eby uzyska? ?adn?, równ? i prawid?ow? fug?? Jakich materia?ów i narz?dzi u?y? i w jaki sposób to wykona??

Spoinowanie ceg?y wygl?da zupe?nie inaczej ni? tradycyjnych p?ytek. Gdyby post?pi? tak samo tzn. rozetrze? zapraw? po cegle prawdopodobnie ju? nigdy jej nie doczy?cimy i elewacja zamiast cieszy? b?dzie straszy?a swoim wygl?dem. Ceg?? spoinuje si? za pomoc? tzw. kielni spoinówki o szeroko?ci 8-10 mm (szeroko?? kielni dobiera si? do szeroko?ci zastosowanej przerwy miedzy ceg?ami - zwykle 10-12mm). Aby zabieg ten wykona? poprawnie nale?y wykona? zapraw? o odpowiedniej konsystencji (polecam gotowe zaprawy do spoinowania, do których nale?y doda? jedynie wody w ilo?ci podanej na opakowaniu). "Dobra zaprawa" powinna mie? konsystencj? mokrej ziemi. Idealna konsystencja zaprawy to taka gdy ta daje si? formowa? w d?oni a jednocze?nie jej nie brudzi. Tak przygotowan? zapraw? (porcje zaprawy) nabieramy na zwyk?? kielni? lub wcze?niej przygotowan? z blachy rynienke, przysuwamy j? do kraw?dzi spoiny poziomej i zgarniamy kielni? spoinówk? do przestrzeni mi?dzy ceg?ami szczelnie je wype?niaj?c. T? sam? kielni? formujemy i wyg?adzamy spoin?. Jako pierwsze wype?nia si? spoiny poziome a nast?pnie spoiny pionowe.

Stary drewniany dom z elewacj? z ceg?y klinkierowej

Mam drewniany otynkowany dom. Czy od zewn?trz mo?na ob?o?y? go ceg?? klinkierow?? W jaki sposób umocowa? ceg??? Czy nie jest to za ci??ki materia? na elewacj?? Dom jest stary i raczej mocno nie „pracuje”.

Aby móc wykona? ?cian? os?onow? nale?y spe?ni? kilka warunków. ?ciana os?onowa z ceg?y klinkierowej musi mie? zapewnione podparcie - je?li nie na ca?ej powierzchni to przynajmniej na 2/3 szeroko?ci podstawy. Aby ten warunek zrealizowa? potrzebna jest odsadzka fundamentowa lub zastosowanie zawiesia ze stali nierdzewnej, które z kolei musi by? zamocowane w ?cianie ?elbetowej lub w wie?cu ?elbetowym. Ponadto, nale?y zadba? o w?a?ciwe kotwienie elewacji do ?ciany konstrukcyjnej (z drewna) za pomoc? kotew wkr?canych. Je?eli jest to „stary” dom nale?y oceni? „kondycj?” drewna w celu okre?lenia czy mo?liwe jest kotwienie do niego ?ciany os?onowej.

Wspó?czynnik przenikania ciep?a

Jak? przenikalno?? ciepln? ma ?ciana z cegie? o grubo?ci 45 cm, otynkowana z zewn?trz. Bloku mieszkalnego wybudowany zosta? w latach pi??dziesi?tych ubieg?ego wieku. Wspó?czynnik przenikania ciep?a U dla opisanej przegrody wynosi oko?o 1.2 W / (m2K).

Z czego ?ciana zewn?trzna?

Czy prawd? jest, ?e ?ciana jednowarstwowa z ceramiki poryzowanej jest ta?sza (materia? + robocizna) ni? ?ciana dwuwarstwowa (ceramika + styropian)? Pytanie to nasun??o mi si? podczas ostatnich targów Budma, na których producenci tej?e ceramiki tak szumnie j? zachwalali jako materia? idealny. Pytanie drugie zwi?zane z tematem. Czyta?em kilka artyku?ów zawartych w Muratorze dotycz?cych rodzajów ?cian zewn?trznych. Niestety nie potrafi? zdecydowa? si? na rodzaj materia?u do wznoszenia ?cian zewn?trznych. W projekcie mam ?cian? dwuwarstwow?, ale zastanawia?em si? ze wzgl?dów finansowych nad ?cian? jednowarstwow?, mam jednak pewne w?tpliwo?ci dotycz?ce tego materia?u.

Z mojego do?wiadczenia wynika, ?e wybudowanie ?ciany jednowarstwowej jest ta?sze niestety jedynie pozornie. Nie wg??biaj?c si? w kwestie techniczne i zasady fizyki budowli odpowiem krótko. Spo?ród osób, które znam i które zdecydowa?y si? wybudowa? dom w technologii jednowarstwowej oko?o 70 % po zako?czeniu sezonu zimowego dom dociepli?o. Jak s?usznie Pan zauwa?y? rynek bogaty jest w ró?nego rodzaju materia?y i technologie. Nie ma niestety materia?ów idealnych - wszystkie maj? zalety i "wady". Podobnie "idealne" wykonanie ?cian jest jedynie teori?. Za?o?enie kolejnej warstwy jak? jest ocieplenie pozwala te niedoci?gni?cia zniwelowa?. Kwestia doboru materia?u zale?y od wielu czynników takich jak: region, rodzaj konstrukcji budynku, tradycja, czy dost?pno?? materia?u. Je?eli Pana projekt zosta? zrobiony na Pana indywidualne zamówienie proponuj? w kwestii doboru materia?u zaufa? autorom projektu i wykona? ?ciany z takiego materia?u jaki zosta? za?o?ony w projekcie. Je?li jest inaczej proponuj? uda? si? do dystrybutora materia?ów budowlanych, u którego przypuszczalnie b?dzie Pan kupowa? materia?y budowlane i poprosi? o przedstawienie oferty cenowej ?cian w technologii jedno- i wielowarstwowej. Znaj?c realne koszty i w?asne mo?liwo?ci finansowe b?dzie Panu ?atwiej podj?? decyzj?.

Za niskie otwory drzwiowe

Murarz stawiaj?cy ?ciany, nie uwzgl?dni? konieczno?ci wykonania wylewki pod?ogowej. Z tej przyczyny wewn?trzne otwory drzwiowe s? za niskie. Czy w zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? mo?na usun?? oko?o 10 cm nadpro?a o wys. 20 cm nad otworem drzwiowym wewn?trznym, którego szeroko?? wynosi 170 cm (a tak?e nad pozosta?ymi otworami o standardowej szeroko?ci 90 cm, których nadpro?a s? znacznie cie?sze)?

Nadpro?e jest bardzo wa?nym elementem i pozwala bezpiecznie przenie?? si?y ze strefy nad otworem na filary lub ?ciany, w których dany otwór si? znajduje. Os?abianie tej strefy nie jest zatem dobrym rozwi?zaniem. Proponuj? zwróci? si? do biura projektowego lub in?yniera budowlanego z uprawnieniami w zakresie projektowania, z pro?b? o wykonanie technologii wymiany istniej?cych nadpro?y na nadpro?a z belek stalowych (to rozwi?zanie dotyczy ?cian no?nych). W ?cianach dzia?owych taki zabieg nie b?dzie konieczny. Je?eli s? to ?ciany murowane nale?y usun?? nadmiar ceg?y i wykona? ponownie nadpro?e, pami?taj?c jednak o zbrojeniu bednark? lub dost?pnymi na rynku kratowniczkami np. typu murfor.

Zaprawa do spoinowania cegie? klinkierowych

Jakiej zaprawy nale?y u?ywa? do fugowania klinkieru?

Proponuj? gotowe zaprawy do spoinowania, gdy? nie wymagaj? one ingerencji w sk?ad chemiczny ani dodawania ?adnych domieszek. Przyst?puj?c do wykonania zaprawy nale?y dok?adnie przestrzega? zawartej na opakowaniu instrukcji w kwestii ilo?ci dozowanej wody. Zaprawa gotowa do u?ycia ma konsystencj? tzw. mokrej ziemi, tzn. da si? formowa? w d?oni, ale jednocze?nie jej nie brudzi. Zbyt mokra zaprawa jest przyczyn? cz?stych zabrudze? klinkieru. Zapraw? wciska si? w spoin? za pomoc? tzw. spoinówki, szczelnie j? wype?niaj?c. Wa?na jest równie? kolejno?? - jako pierwsze wype?nia si? spoiny poziome, a nast?pnie pionowe.

Olej do klinkieru

Czym pomalowa? ceg?? by wygl?da?a jak stara czerwona ceg?a?

Je?eli ceg?a jest czerwona wystarczy pokry? j? olejem do klinkieru - ?rodek ten sprawia ?e kolor jest bardziej intensywny. Ponadto chroni ceg?? przed wilgoci?. W przypadku innego koloru ceg?y nie znam ?rodka (farby), która w sposób trwa?y nada jej ??dany kolor.

Bia?e wykwity na cegle klinkierowej

Jakimi ?rodkami chemicznymi mo?na usun?? bia?e wykwity na cegle klinkierowej?

Je?li zawiod?y juz "naturalne" sposoby usuwania nalotu tzn. szczotkowanie a nast?pnie zmywanie ciep?? czysta wod?, mo?na u?y? tzw. czy?cików do klinkieru. Na rynku dost?pnych jest wiele ?rodków - najbardziej popularne to botact R72 firmy Botament oraz czy?cik do klinkieru Ultrament. Warto przed zastosowaniem preperatu na ca?ej powierzchni sprawdzi? jak reaguje on z klinkierem - je?li efekt jest oczekiwany mo?na zastosowa? na ca?o?ci. Wa?ne jest by elewacje po wyczyszczeniu ?rodkami chemicznymi obficie sp?uka? czysta wod?.

Czym czy?ci? ceg?y klinkierowe?

Czym doczy?ci? ceg?y klinkierowe, które od py?u cementowego, którego masa unosi si? w powietrzu przy budowie domu, zupe?nie straci?y kolor i blask. Dodam, ?e czyszczenie tylko na mokro nie daje efektu, ceg?y z powrotem robi? si? szare, bez koloru. Mo?e jest jaki? nab?yszczasz?

Proponuje wypróbowa? tzw. olej do klinkieru np. Botact R73 lub Ultrament. Jest to bezbarwny ?rodek, który poza „wyci?gni?ciem” koloru nie zmienia barwy cegie?. Ponadto sprawia, ?e powleczone nim powierzchnie nie przyjmuj? kurzu i wilgoci. Przed zastosowaniem na ca?ej elewacji proponuj? sprawdzi? na niewielkiej powierzchni czy powsta?y efekt jest zadowalaj?cy.

Czym zabezpieczy? p?ytki klinkierowe przed czarnymi zaciekami?

Czym najlepiej zabezpieczy? p?ytki klinkierowe przed czarnymi zaciekami powstaj?cymi czasem z metalowych prz?se??

Je?eli klinkier nara?ony jest na ci?g?e zabrudzenie warto go zaimpregnowa?. Na rynku dost?pnych jest wielu producentów tego typu ?rodków np. Ultrament, Botament itp. ?rodki te sprawiaj?, ?e pokryte nimi powierzchnie nie przyjmuj? kurzu, brudu oraz wilgoci, przez co ?atwiej utrzyma? elewacj? w czysto?ci.

Jak usun?? bia?e smugi

Po dociepleniu coko?u styropianem wyko?czy?em go p?ytkami klinkierowymi. Szczeliny zosta?y wype?nione odpowiedni? fug? i pomalowane preparatem do impregnacji (Delfinem). Po roku, w niektórych miejscach, pojawi?y si? bia?e smugi sp?ywaj?ce od fug ku do?owi. Co to jest i jak z tym walczy??

Trudno mi z ca?? pewno?ci? odpowiedzie? co jest przyczyn? powstania wykwitu. Natomiast w celu usuni?cia zacieków prosz? spróbowa? zeszczotkowa? na sucho nalot, a nast?pnie umy? elewacj? czyst? wod? - najlepiej myjk? ci?nieniow? lub zraszaczem ogrodowym. Prosz? zabiegi te wykonywa? w ciep?y, s?oneczny dzie? aby czyszczona elewacja mog?a stosunkowo szybko wyschn??.

Jak walczy? z wykwitami?

Po po?o?eniu kostki na warstwie piasku grubo?ci 40 cm, po zimie, pojawi?y si? wykwity solne na murze. Co jest ich przyczyn? i jak mog? z tym walczy??

Podejrzewam, ?e przyczyn? jest brak izolacji pionowej mi?dzy elewacj? a warstwami gruntu i podsypki piaskowej. Dopóki nie po?o?y? Pan kostki wilgo? by?a w stanie odparowa? z gruntu bez wi?kszych "oporów". W momencie u?o?enia kostki powsta?a dodatkowa warstwa, któr? wilgo? najpro?ciej mówi?c próbuje obej??. Je?eli ?ciana elewacyjna styka si? bezpo?rednio z podsypk? dochodzi do jej zawilgocenia, a to z kolei jest bezpo?redni? przyczyn? powstania wykwitu. Podsypka piaskowa ma ponadto tendencje do kapilarnego podci?gania wody, dlatego warto stosowa? na podsypk? piasek "gruboziarnisty", a nawet mia? kamienny. Proponuj? odizolowa? elewacj? od warstw podsypki. W odkrytych miejscach przy ?cianie zamiast piasku prosz? u?y? ?wir o ?rednicy ziaren 8-16 mm, a nast?pnie u?o?y? kostk? na 5 cm warstwie kruszywa o ?rednicy ziaren 2-8 mm. Wykwit, po jego wyschni?ciu, nale?y usun?? na sucho szczotk?. Nast?pnie zmy? elewacje czyst? wod?, najlepiej myjk? ci?nieniow? lub zraszaczem ogrodowym.

Wykwity na p?ytkach klinkierowych

Jak usun?? wykwity solne b?d? wapienne z fug pomi?dzy p?ytkami klinkierowymi?

P?ytki zosta?y przyklejone klejem wysokoelastycznym i spoinowane fuga szerok?. Po kilku deszczowych dniach, tam gdzie woda styka?a si? z p?ytkami, pojawi?y si? wykwity. Próbowa?em czy?ci? te miejsca wod? i myjk? wysokoci?nieniow?, ale po wyschni?ciu nie wida? ?adnego efektu. Czy istniej? jakie? metody lub ?rodki, które pozwol? trwale usun?? te wykwity, a tak?e nie pozwol? na ich ponowne wyst?powanie? Wykwity s? spowodowane przez sk?adniki zaprawy klejowej w po??czeniu z nadmiarem wilgoci, dlatego te? najlepszymi zaprawami s? mieszanki z dodatkiem trasu - wi??e sole i ogranicza mo?liwo?? powstania wykwitów. Proces ten ustaje po pewnym czasie, a z wykwitami radzi sobie zwykle sama natura - jest to jednak dla inwestora próba cierpliwo?ci. Samo mycie elewacji nie zawsze bywa skuteczne - nale?y wcze?niej zeszczotkowa? osad na ile jest to mo?liwe i dopiero pozosta?o?? usun?? za pomoc? czystej ciep?ej wody. Warto prace te wykonywa? w ciep?e, s?oneczne dni, tak by elewacja mog?a szybko wyschn??. Na rynku dost?pne s? ?rodki chemiczne na bazie kwasów organicznych - tzw. czy?ciki do klinkieru (Alkutex AC firmy Remmers, Botact R72 firmy Botament itp). Zastosowanie ich nie gwarantuje jednak pozbycia si? wykwitów po jednorazowym zastosowaniu.

MA?A ARCHITEKTURA

Jakiego rodzaju ceg?y (perforowana, szczelinowa, pe?na) u?y? na ogrodzenie (s?upki i murki) z ceg?y klinkierowej?

Ogrodzenie mo?na wykona? z ka?dego wymienionego powy?ej rodzaju ceg?y. Stosuj?c jednak ceg?? perforowana lub szczelinow? nale?y zwróci? baczn? uwag? na "obfite" nak?adanie zaprawy murarskiej tak, by ca?kowicie przykrywa?a perforacj?, a nast?pnie na poprawne spoinowanie - najlepiej na tzw. pe?n? spoin?. Najwi?ksze niebezpiecze?stwo dla niepoprawnie wykonanych konstrukcji z cegie? perforowanych mo?e stanowi? woda. Je?li ta na skutek niedok?adnego murowania lub spoinowania dostanie si? do perforacji ceg?y i zamarznie, mo?e w niektórych przypadkach doprowadzi? do uszkodzenia ceg?y.

Czy przed murowaniem ogrodzenia z ceg?y klinkierowej nale?y nas?cza? j? olejem lub innymi preparatami?

Nie ma takiej potrzeby a wr?cz jest to b??dem. Ceg?a klinkierowa jest materia?em o bardzo ma?ej nasi?kliwo?ci (realnie 4-5%) i jest to tak naprawd? graniczna warto?? (zak?adaj?c w?a?ciw? konsystencje zaprawy) przy której mo?e nast?pi? poprawne po??czenie ceg?y i zaprawy bez zjawiska odspajania. Niektórzy wykonawcy próbuj? si? w ten sposób zabezpieczy? si? przed ewentualnym zabrudzeniem elewacji lub wykwitami powstaj?cymi niekiedy po okresie zimowym. Z regu?y je?li wykonawca przestrzega podstawowych zasad murowania klinkieru a wi?c: u?ywa zapraw do klinkieru, przestrzega zasad instrukcji dozowania wody, nie muruje w warunkach obni?onej temperatury i w czasie opadów, dba o czysto?? wykonania , elewacja b?dzie cieszy? widokiem przez dziesi?tki lat. Je?li nawet zdarzy si? sytuacja ?e po okresie zimowym na spoinach lub cegle pojawi si? wykwit, jest to proces sko?czony i znika zwykle po kilku s?onecznych dniach i pierwszych wiosennych deszczach. Oczywi?cie mo?na ten proces przy?pieszy? i samemu zmy? elewacje czysta wod? np. zraszaczem ogrodowym - wynika to jednak z woli a nie z konieczno?ci.

Fugowanie s?upków z klinkieru

Do wykonania ogrodzenia dzia?ki u?y?em cegie? klinkierowych, z których postawi?em s?upki i podmurówk? z fug? 1 cm (nie wiem czy nie za ma?a przestrze? mi?dzy ceg?ami)ale nie mam poj?cia jakim materia?em mam wype?ni? t? fug? i w jaki sposób to wykona??

1 cm przestrze? mi?dzy ceg?ami jest wystarczaj?ca - PN B 03002:1999r okre?la dopuszczaln? szeroko?? spoin mi?dzy 8-15 mm. Spoiny wykonuje si? przy u?yciu gotowej "zaprawy do spoinowania cegie? klinkierowych"(na opakowaniu jest to wyra?nie zaznaczone). Do zaprawy w postaci suchej mieszanki nale?y jedynie doda? wody w ilo?ci podanej przez producenta. Zaprawa nie mo?e by? zbyt wilgotna - powinna mie? konsystencje "mokrej ziemi". Spoinowanie wykonuje si? za pomoc? kielni spoinówki o szerokosci 10 mm. Zapraw? "wciska" si? w szczeliny mi?dzy ceg?ami a? do ich ca?kowitego wype?nienia. Spoinowanie wykonuje si? w kierunku od góry do do?u elewacji, wype?niaj?c jako pierwsze spoiny poziome a nast?pnie pionowe. Nie wolno spoinowa? cegie? w taki sposób jak p?ytki ceramiczne. Zabrudzenia powsta?e w ten sposób na cegle s? bardzo trudne do usuni?cia.

Fundament pod murkiem klinkierowym

Jak zrobi? fundament pod murek z klinkieru?

Pod murek z klinkieru nie jest wymagane wykonywanie jakiego? specjalnego fundamentu. Wystarczy by podmurówka zag??biona by?a w gruncie oko?o 50-60 cm. Szeroko?? podmurówki dobiera si? w zale?no?ci od grubo?ci murka klinkierowego tak, by by?a ona w??sza od murka o oko?o 3 cm z ka?dej strony. Np. dla murka o szeroko?ci 25cm , szeroko?? podmurówki mo?e wynosi? 20 cm. Powsta?y w ten sposób kapinos zabezpieczy cz??ciowo fundament przed sp?ywaj?c? po elewacji murka wod? opadow?. Podmurówka powinna wystawa? ponad poziom gruntu oko?o 10 cm - zatem w trakcie wykonywania "fundamentu" potrzebny b?dzie niewielki szalunek. Po zwi?zaniu betonu szalunek usuwamy. Warto usun?? grunt (szeroko?? szpadla) z s?siedztwa podmurówki i zast?pi? go ?wirem. Tak wykonana opaska pozwoli na szybkie odprowadzenie wilgoci z okolicy fundamentu a tak?e sprawi, ?e murek klinkierowy b?dzie zawsze czysty. Przed u?o?eniem klinkieru na podmurówce nale?y wykona? izolacj? poziom? np. w postaci 2 warstw papy.

Impregnacja ogrodzenia z ceg?y klinkierowej

Sko?czyli?my stawianie ogrodzenia z klinkieru. Czy ceg?? klinkierow? nale?y impregnowa??

Impregnacja jest zabiegiem, który ma na celu zabezpieczy? ceg?? przed przyjmowaniem wilgoci i brudu oraz sprawi?, ?e b?dzie ?atwiej j? utrzyma? w czysto?ci. Ceg?a klinkierowa nie wymaga impregnacji gdy? jej nasi?kliwo?? jest bardzo ma?a. Impregnat natomiast dodatkowo uszczelnia struktur? spoiny chroni?c j? przed zanieczyszczeniami. Impregnacja jest wskazana w przypadkach gdy ogrodzenie znajduje si? np. w s?siedztwie drogi, gdzie ?atwo ulega zabrudzeniu. Zaimpregnowan? elewacj? ?atwo wyczy?ci? za pomoc? zwyk?ego zraszacza ogrodowego. Na rynku jest wiele ?rodków do impregnacji np. ULTRAMENT, BOTAZIT itp. Nak?ada si? je za pomoc? p?dzla lub natrysku. Zabieg ten mo?na wykona? samemu stosuj?c si? do instrukcji zamieszczonej na opakowaniu. ?rodki te s? bardzo wydajne. Wi?cej informacji mo?na znale?? np. na stronie www.ultrament.pl

Jak w murku z klinkieru osadzi? uchwyty mocuj?ce do drewnianego p?otu?

W jaki sposób w murku z ceg?y klinkierowej osadzi? uchwyty mocuj?ce do p?otu z drewna i jakie s? rozwi?zania dotycz?ce mocowania furtek i bram wjazdowych?

W trakcie murowania s?upka wk?ada si? w spoin? pionow? stalowy p?askownik, który stanowi mocowanie dla prz?se? ogrodzenia. W przypadku mocowania bramy czy furtki - a wi?c elementów o du?ym ci??arze, nale?y wykona? dodatkowy element no?ny np. w postaci rury stalowej ?rednicy 80 mm zabetonowanej w fundamencie. Do niej mo?na przyspawa? stalowy p?askownik oraz zawiasy bramy i furtki, które bezpiecznie przenios? obci??enia. Pewnego rodzaju instrukcja jak wykona? poprawnie ogrodzenie z klinkieru oraz inne propozycje rozwi?za? pojawi? si? wkrótce na stronie internetowej www.klinkier.pl w zak?adce "ma?a architektura".

Zalewanie s?upka ogrodzeniowego z klinkieru

Jestem na etapie budowania ogrodzenia z ceg?y klinkierowej . Staram si? zachowa? wszystkie niezb?dne procedury z tym zwi?zane ale jednego nie jestem pewien - nie wiem czym mog? wype?ni? s?upki bramowe i furtkowe (na 1 i 1/2 ceg?y). Chodzi mi o to czy musz? zbrojony ?rodek wype?nia? te? zapraw? do murowania ceg?y klinkierowej czy mog? rozrobi? zwyk?y cement ze ?wirem klasy B15? By?oby to ta?sze wyj?cie, ale czy nie pojawi? si? wykwity na klinkierze?

Wype?nianie s?upków zapraw? w ogóle nie jest konieczne. Mo?na to zrobi? jedynie w dolnej warstwie na wysoko?? oko?o 20 cm ale tak by nie by?o kontaktu zaprawy z klinkierem. S?upki s? na tyle sztywne, ?e na pewno nie ulegn? uszkodzeniu. Nie polecam wype?niania s?upków mieszank? betonow? poniewa? w 95% przypadków ko?czy si? to wykwitami, których usuwanie trwa kilka lub wi?cej lat. Puste s?upki nale?y wentylowa? (w dolnej i w górnej cz??ci s?upka w spoinie piniowej nale?y w?o?y? po jednej puszce wentylacyjnej). Je?li z jakich? powodów konieczne jest wype?nienie s?upka betonem (np. b?dzie wisia?a na nim ci??ka kuta brama) nale?y klinkier oddzieli? od betonu warstw? styropianu tak by w trakcie zalewania nie by?o kontaktu mieszanki z klinkierem. Po zalaniu (nigdy nie zalewany go po górn? kraw?d? ale oko?o 10-20 cm ni?ej) nale?y da? mo?liwo?? wydostania si? wilgoci na zewn?trz (czapa, nakrywa powinna by? u?o?ona na sucho lub powinno si? zastosowa? w górnej cz??ci puszki wentylacyjne pozwalaj?ce usuwa? wilgo? na zewn?trz.
    

Wymiary podmurówki pod ogrodzenie

Jakiej g??boko?ci i szeroko?ci powinna by? podmurówka pod ogrodzenie? Czy wymagane jest zbrojenie betonu?

Szeroko?? fundamentu pod ogrodzenie murowe zale?y od wymiarów zaplanowanego ogrodzenia. Pod typowy s?upek o szeroko?ci 38cm (1,5 ceg?y) wystarczy fundament o szeroko?ci 30 cm. Do takich s?upków stosuje si? murek o szeroko?ci 25 cm ( 1 ceg?a) - szeroko?? fundamentu w tym wypadku to 20 cm. Zalecana wysoko?? fundamentu to 70 cm , przy czym ok. 10 cm powinien wystawa? on ponad teren. Tak dobrane wymiary sprawiaj? ?e elementy murowane s? szersze od fundamentów po oko?o 3 cm z ka?dej strony. Utworzony w ten sposób kapinos zabezpieczy fundament przed sp?ywaj?c? wod? opadow? . Zbrojenie murków zwykle nie jest konieczne, chyba ?e praktyka na danym terenie wskazuje inaczej.
    

Jak zabudowa? studni? klinkierem?

Chcia?abym zabudowa? studni? klinkierem. Prosz? o rad? jak to zrobi? i czy s? elementy klinkieru, które ?atwo mo?na wkomponowa? wiedz?c, ?e studnia jest w kszta?cie walca?

Zarówno przy omurowaniu betonowej okr?g?ej dreny ceg?? klinkierow? jak i wymurowaniu okr?g?ego murka ceglanego imituj?cego ceglan? dren?, nale?y wokó? studni wykona? opask? betonow?, na której b?dzie mo?na posadowi? ?ciank? z ceg?y. Opaska nie musi si?ga? poni?ej poziomu przemarzania gruntu - wystarczy by mia?a g??boko?? ok 25-30 cm. Rozwi?zania elementów ogrodu wykonanych z klinkieru s? dostepne, a kolejne b?d? si? pojawia? na stronie internetowej www.crh-klinkier.pl w zak?adce ma?a architektura - zapraszam do odwiedzania strony.

Jasne zacieki na murze z klinkieru

Zaczynam budow? ogrodzenia z klinkieru. Zaobserwowa?em, ?e niektóre tego typu murki maj? jasne zacieki na cegle. Jakich dodatków u?y?, ?eby temu zapobiec? Czy wskazane jest pomalowanie ca?o?? jakim? ?rodkiem np. Delfin?

Przyczyn takiego zjawiska mo?e by? kilka: a) cofni?ta spoina - mi?dzy ceg?ami tworzy si? pó?ka pozwalaj?ca wodzie rozpuszcza? sk?adniki zaprawy, w wyniku czego powstaj? nacieki; b) zaprawa przygotowana sposobem gospodarczym - u?ycie zapraw przeznaczonych do murowania i spoinowania klinkieru jest bardziej przewidywalne w skutkach; c) nie przestrzeganie zalece? producenta zaprawy w kwestii dozowania wody - nadmiar wody dodany do suchej mieszanki mo?e by? przyczyn? rozpuszczenia soli zawartych w zaprawie; d) pami?ta? o izolacji poziomej mi?dzy fundamentem a murem ceglanym Jak sobie z tym radzi?? U?ywa? w?a?ciwych zapraw (do klinkieru), przestrzega? zalece? producenta zapraw, spoinowa? na tzw. pe?ne spoiny. Po wykonaniu pewnej partii ogrodzenia zabezpieczy? element przed wilgoci?, opadami itp. np. foli? budowlan?. Nie wykonywa? prac w czasie opadów i w warunkach obni?onej temperatury. Je?eli ju? pojawi si? zaciek lub wykwit nale?y usun?? go szczotk? a nast?pnie zmy? czyst? wod? bez dodatków ?rodków chemicznych. Wykwity solne s? zjawiskiem naturalnym - jest to proces sko?czony ,ustaj?cy po pewnym czasie. W przypadku powtarzaj?cych si? zacieków mo?na u?y? ?rodków na bazie kwasów - czy?cików do klinkieru np. Botact R72, a nast?pnie zaimpregnowa? mur olejem do klinkieru Botact R73. Atlas Delfin jest przeznaczony do typowej ceramiki budowlanej - nie jest to produkt przeznaczony do klinkieru. Dla bezpiecze?stwa proponuje stosowa? ?rodki, których producent wyra?nie wskazuje, ?e przeznaczone s? do klinkieru.

Klinkier 1 i 2 klasy

Chc? wykona? p?ot z ceg?y klinkierowej(podmurówk? i s?upki). Jak jest ró?nica mi?dzy klinkierem 1 i 2 klasy? Czy ró?ni? si? one trwa?o?ci?? Z czego wynika znaczna ró?nica w cenie?

Podzia? na gatunek 1 i 2 przeprowadzany jest w procesie kontroli technicznej i nie wynika z ró?nic w wytrzyma?o?ci - bo ta w obu przypadkach jest taka sama. Ceg?? zalicza si? do klasy 2 je?li stwierdzi si? w niej np. przebarwienia, uszczerbienia kraw?dzi - wady, które wp?ywaj? na wygl?d ceg?y, a nie na jej parametry techniczne.

Klinkier zamiast glazury

Poszukuj? alternatywy dla kafli na ?cian? za kuchenk? gazow?. Czy wykorzystanie p?ytek klinkierowych do "cz??ciowego" zabudowania ?ciany bezpo?rednio nara?onej na t?uszcz i wilgo? mo?e si? sprawdzi?? Czy jednak takie warunki nadaj? si? do tego rodzaju materia?u? Chcia?abym uzyska? efekt miejscami przebijaj?cego przez tynk muru. Jak to zrobi??

P?ytki klinkierowe mo?na wykorzysta? tak?e w tak trudnych miejscach, jednak warto tak? powierzchni? zaimpregnowa? ?rodkami do impregnacji klinkieru. Polega to na na?o?eniu p?dzlem lub natryskiem bezbarwnego ?rodka, który nie zmienia koloru ok?adziny, natomiast chroni p?ytk? i spoin? przed zabrudzeniami oraz sprawia, ?e ?atwiej tak? powierzchni? utrzyma? w czysto?ci. Obecnie jest wiele ?rodków do impregnacji klinkieru np. ultrament, botact, funcosil itp. - do nabycia w sklepach z klinkierem, sk?adach i marketach budowlanych. P?ytki kleimy za pomoc? kleju elastycznego do zagruntowanej ?ciany. Spoin? wype?nia si? zapraw? do spoinowania klinkieru przez wciskanie jej za pomoc? kielni spoinówki 8-10mm a nie jak w przypadku p?ytek glazurowanych przez powierzchniowe rozcieranie (mo?e spowodowa? trudne do usuni?cia plamy). Po 10-u dniach na wyko?czon? powierzchni? nanosimy p?dzlem impregnat - w razie konieczno?ci powtarzamy zabieg dwu - trzykrotnie.

Renowacja muru z ceg?y

Wokó? ogrodu mam stary mur ceglany, ceg?a jest ju? zwietrza?a i ma liczne ubytki. Ubytki te zamierzam wype?ni? now? ceg?? i otynkowa?. Jakich materia?ów nale?y u?y? by tynk si? nie odparza? i wzmocni? mur na wiele lat?

Po usuni?ciu wolnych ubytków mo?na wzmocni? pod?o?e za pomoc? mleczka gruntuj?cego, a nast?pnie obrzuci? zapraw? cementowo-wapienn?. Na tak przygotowane pod?o?e mo?na stosowa? farby lub tynk szlachetny. Mo?na równie? ob?o?y? ?cian? p?ytk? klinkierow? imituj?c? ceg??.

Efekt mokrej ceg?y

P?ot jest wykonany z ceg?y r?cznie formowanej. Szukam impregnatu, który nada jej tzw. efekt mokrej ceg?y, a jednocze?nie zabezpieczy przed wykwitami.

Proponuj? zastosowa? jeden z preparatów: Fungosil, Botazit MS 80 lub Botact R 73. Zakupiony ?rodek lub jego próbk? prosz? wcze?niej przetestowa? na murze i sprawdzi? czy ostateczny efekt jest zadowalaj?cy.

"Oszronione" ogrodzenie

Po zimie ogrodzenie z ceg?y klinkierowej wygl?da jak oszronione. Murarz stosowa? zapraw? cementow? i fug? br?zow?. Prosz? o wyja?nienie co si? sta?o i jak dalej post?pi?.

Przyczyn? powstania wykwitu jest prawdopodobnie u?yta do murowania zaprawa cementowa, a dok?adniej zawarte w cemencie dodatki i zanieczyszczony (nie p?ukany) piasek. Wykwit powstaje, gdy rozpuszczone przez wod? - zawarte w sk?adnikach zaprawy, sole minera?y i inne zwi?zki chemiczne przedostaj? si? na powierzchni? licow? cegie? i krystalizuj? w postaci wykwitów. Skala procesu jest jeszcze wi?ksza je?li do zaprawy dodano wapna. Jak usun?? osad - nale?y poczeka? na kilka s?onecznych i ciep?ych dni aby nalot móg? wyschn??. Je?eli nie zniknie sam na skutek dzia?ania wiatru i s?o?ca, nale?y usun?? go na sucho za pomoc? ?rednio twardej szczotki. Je?eli osad jest rozpuszczalny w wodzie mo?na umy? ogrodzenie czyst? wod? bez ?adnych dodatków. Prace te nale?y wykonywa? w s?oneczny i ciep?y dzie?, aby mur móg? wyschn?? w mo?liwie krótkim czasie. Mo?e si? zdarzy?, ?e zabieg ten trzeba b?dzie powtarza?.

Wykwity solne

Dwa lata temu wybudowa?em kominek do grillowania. Po tegorocznej zimie pojawi?y si? na nim bia?e wykwity, w?a?ciwie to wygl?da jakby by? „posypany m?k?”. Wybudowany jest z pe?nej ceg?y klinkierowej, a jako spoiwa u?yto zwyk?ej zaprawy cementowej z dodatkiem plastyfikatory zast?puj?cego wapno. Fundament to 10 cm p?yta betonowa. Niestety mycie nic nie daje, bia?y nalot pojawia si? na nowo. Co z tym zrobi??

Prosz? poczeka? na kilka s?onecznych dni. Osad pod wp?ywem temperatury i wiatru powinien si? osuszy? i znikn??. Proces ten mo?na przyspieszy? czyszcz?c elewacj? na sucho ?rednio tward? szczotk?. Elewacje mo?na zmy? pó?niej czyst? wod? bez dodatków p?ynów czy ?rodków chemicznych. Do ustania procesu powstawania solnych wykwitów potrzeba niestety czasu i cierpliwo?ci. ?rodki chemiczne s? ostateczno?ci? i nie zalecam ich stosowania. U?yte zbyt wcze?nie mog? przed?u?y? tylko ca?y proces.

WN?TRZA

Stare, nowe ceg?y

Chcia?bym zlikwidowa? stary tynk wewn?trz pomieszczenia i odkry? ceg?? klinkierow? z 1913 roku. Jak? metod? zastosowa?, aby nie zniszczy? ceg?y (tynk cementowo-wapienny)? Prosz? równie? o informacj?, w jaki sposób przywróci? cegle dawny blask?

Najefektywniejszym sposobem usuni?cia starego tynku jest ?rutowanie lub piaskowanie elewacji. Trudne do odspojenia pozosta?o?ci usuwa si? ?rodkami zmi?kczaj?cymi do betonu np. Decap firmy Chryso. Przy u?ywaniu wszystkich ?rodków chemicznych nale?y przestrzega? przepisów BHP, gdy? s? to g?ównie roztwory kwasów organicznych. Same ceg?y mo?na wyczy?ci? przez szczotkowanie ?rednio tward? szczotk? oraz przez zmywanie ?rodkami do czyszczenia cegie? tzw. czy?cikami do kamienia naturalnego np. Botact R72, Ultrament itp.
    
Podobaj? mi si? "meble kuchenne" wymurowane z klinkieru. Mam jednak obawy, ?e tak? kuchni? trudno jest     utrzyma? w czysto?ci. Czy s? jakie? impregnaty, które zabezpiecz? ceg?? przed zalaniem
i zniszczeniem?

Na rynku dost?pne s? preparaty, które chroni? ceg?? przed zabrudzeniem, wilgoci? i pozwalaj? utrzyma? j? w czysto?ci. ?rodki te dobiera si? w zale?no?ci od rodzaju ceg?y - zwyk?a lub r?cznie formowana. Prosz? o nie pyta? w punktach sprzeda?y klinkieru; ich nazwy handlowe to np. Botament , Ultrament. Preparaty nanosi si? p?dzlem, minimum 10 dni po wmurowaniu i zafugowaniu cegie? - na ca?? powierzchni?. Preparat chroni zarówno ceg??, jak i spoin?.

Zabezpieczenie r?cznie formowanych cegie?

Kupi?am r?cznie formowan? ceg?? gandawa, o nierównej, chropowatej strukturze. Wykorzysta?em j? do wykonania murków do zabudowy urz?dze? kuchennych i szafek. Ponadto wy?o?ono ni? jedn? ze ?cian. Zastanawiam si? jaki powinnam kupi? impregnat, aby odpowiednio zabezpieczy? ceg?? przed zabrudzeniami?

Na rynku dost?pnych jest wiele profesjonalnych ?rodków chroni?cych m.in. takie materia?y jak ceg?a r?cznie formowana przed zabrudzeniami i wilgoci?. W?ród nich s? np. Funcosil SNL firmy Remmers, Botazit MS 80 firmy Botament, Impregnat do kamieni naturalnych firmy Ultrament.

Impregnacja cegie?

Zdecydowa?em si? sku? stare tynki w przedpokoju, do go?ej ceg?y. Czym najlepiej oczy?ci? star? ceg?? i zaimpregnowa?, aby nie brudzi?a. Czym najlepiej (po wprowadzeniu kabli elektrycznych w szczeliny) wype?ni? fugi? Jest to stare budownictwo.

Fugi prosz? uzupe?ni? tzw. zapraw? do klinkieru - bardzo dobrze nadaje si? ona do uzupe?niania i wype?niania fug. Po tym zabiegu ?cian? nale?y zaimpregnowa? bezbarwnym ?rodkiem do impregnacji cegie? np. Botazit.

Ciemne wykwity na ?cianie kominowej

Mam w domu piec mia?owo-w?glowy pod??czony do komina z ceg?y pe?nej. Na wysoko?ci strychu ceg?a pe?na zosta?a zast?piona ceg?? klinkierow? i ni? jest wyko?czony ca?y odcinek komina, w??cznie z wyprowadzeniem ponad dach. Niestety zaobserwowa?em proces przedostawania si? przez ceg?y i zapraw? ciemnej cieczy, o nieprzyjemnym zapachu. Co robi?? Podstawowe pytanie - z jakiej ceg?y wykona? Pan nadbudow? z klinkieru? Je?li z ceg?y perforowanej to prawdopodobnie na skutek wykruszenia si? zaprawy cementowej woda sp?ywaj?ca po kominie dosta?a si? w perforacj? i kana?ami grawitacyjnie w dó?, powoduj?c przecieki w miejscach nieszczelno?ci. Je?eli z ceg?y pe?nej - przyczyn? mo?e by? nie dok?adne wype?nienie spoin po??czone z ich cz??ciowym wykruszeniem.

KOMINY

Mam komin z ceg?y klinkierowej SAHARA. Chc? zrobi? od góry zadaszenie komina z bocznymi wylotami. Czy w Pa?stwa ofercie s? jakie? gotowe elementy do wykonania takiego zadaszenia?

Niestety w swojej ofercie nie posiadamy gotowych rozwi?za? zadasze? komina. Pozostawiamy t? kwesti? w gestii wykonawców.

Czarny zaciek na kominie z ceg?y klinkierowej

Na kominie z ceg?y klinkierowej powsta? czarny zaciek, który jest widoczny równie? we wn?trzu domu. Czym mo?na usun?? szpec?cy zaciek?

Sam zaciek mo?na spróbowa? usun?? ?rodkami tradycyjnymi: czyst? ciep?a wod? - bez dodatków ?rodków chemicznych, lub je?li ten sposób zawiedzie ?rodkami do czyszczenia klinkieru np. Botact R72 , czy?cik do klinkieru Ultrament itp. Wa?niejszym jednak tak na prawd? jest usuni?cie przyczyny powstania zacieku, w innym przypadku mo?e on si? stale powtarza?. Przyczyn takiej sytuacji moze byc kilka: wykonanie komina z ceg?y perforowanej, ?le wykonana obróbka blacharska wokó? komina, nieszczelno?? spoiny. Proponuj? zleci? sprawdzenie komina firmie zajmuj?cej si? murowaniem kominów oraz dekarstwem.

Ile zaprawy?

Planuj? w miejsce starego komina postawi? nowy, wykonany z ceg?y klinkierowej. Wyliczy?em, ?e do tego celu potrzebuj? 110 cegie?. Niestety nie wiem ile b?d? potrzebowa? zaprawy (w kilogramach). Czy musze zaopatrzy? si? jeszcze w jakie? inne produkty?

Na jedn? ceg?? zu?ywa si? oko?o 1 - 1,5 kg suchej zaprawy do murowania klinkieru - zale?y to oczywi?cie od kultury pracy murarza. Dodatkowo zalecam kupi? zapraw? do spoinowania cegie? - worek 25 lub 30 kg - bo takie opakowania s? dost?pne na rynku, powinien wystarczy? na tak? ilo?? cegie?.

Komin z ceg?y klinkierowej

Mam w domu piec w?glowy pod??czony do komina z ceg?y pe?nej. Podczas remontu dachu chcia?abym zast?pi? (w cz??ci wychodz?cej ponad dach) ceg?? ceramicz? ceg?? klinkierow?. Czy jest to dobre rozwi?zanie? Jaka jest gwarancja na ceg?? klinkierow??

Niezale?nie od tego jak? ceg?? Pani wybierze nale?y pamieta?, ?e powinna by? to ceg?a pe?na. Ceg?a klinkierowa ma t? przewag?, ?e charaketryzuje si? bardzo ma?? nasi?kliwo?ci? - pe?n? mrozoodporno?ci?, co z kolei przek?ada sie na trwa?o??. Kominy wykonane z tej ceg?y s? ozdob? dachu - co nie zawsze da sie usyska? stosuj?c ceg?? zwyk??. Na ceg?? klinkierow? nie udziela si? terminowej gwarancji - trwa?o?? tego materia?u jest oceniana na ponad sto lat. W przypadku reklamacji stosuje si? ogólne warunki r?kojmii.

Komin z ceg?y klinkierowej 2

Czy z ceg?y klinkierowej mo?na budowa? kominy?

Jak najbardziej tak. Jest to produkt o bardzo du?ej wytrzyma?o?ci na ?ciskanie, produkt ognio i mrozoodporny. Sama ceg?a jest wypalana w temperaturze przekraczaj?cej 1100 stopini C i tak? temperatur? wytrzymuje.

Kominy z ceg?y otworowej

Czy mo?na zastosowa? na komin dymowy, spalinowy (szczególnie ponad dachem) ceg?? klinkierow? z otworami? Gdzie jest powiedziane z czego mo?na budowa? kominy?

Zgodnie PN B 10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg?y" - do wykonania przewodów (bez rozgraniczania pod czy ponad dachem) - "...nale?y stosowa? ceg?? pe?n? wypalan? z gliny klasy minimum 15.

Obudowa komina z ceg?y

Czy w przypadku przemurowania ponad dachem istniej?cego komina (przewód dymowy) z ceg?y pe?nej, na komin z wk?adem ze stali kwasoodpornej, wymagane jest zastosowanie do obudowy wk?adu ceg?y pe?nej? Chc? obudow? wykona? z ceg?y klinkierowej (kratówki lub sitówki) ze spoinowaniem, bez tynku...

...Wiem, ?e lepsza jest ceg?a pe?na i zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami kominy (przewody spalinowe) winny by? murowane z ceg?y pe?nej. Jednak zetkn??em si? z tak? interpretacj? GUNB: „Przewód kominowy murowany z ceg?y po w?o?eniu do niego blaszanego wk?adu kominowego przestaje by? przewodem kominowym murowanym, lecz staje si? przewodem kominowym prowadzonym w obudowie, któr? w tym przypadku jest komin murowany z ceg?y. Zatem nie musi spe?nia? wymaga? ust.3 §140 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie”.

Wybór ceg?y pe?nej na komin nie jest przypadkowy i uwarunkowany jedynie przepisami. Stosowanie dziurawki do wykonania kominów jest powa?nym b??dem i ?wiadczy o braku zrozumienia warunków, jakie panuj? na dachu. Wi?kszo?? osób nie zdaje sobie sprawy ze sposobu dzia?ania wiatru na dachu. Silny wiatr wpycha wod? z opadów atmosferycznych w najmniejsze szczeliny, przesuwa wod? w ka?dym kierunku - tak?e do góry, wype?niaj?c wszelkie mo?liwe kana?y. Skala intensywno?ci zjawiska penetracji dachu przez wod? i wiatr, jest tym wi?ksza im gorsze s? warunki pogodowe. Mimo najszczerszych ch?ci i dok?adno?ci wykonawcy, kominy obudowane ceg?? szczelinow? w 90 % przypadków przeciekaj?. Zgromadzona w dziurawce woda mo?e przemieszcza? si? w dó? powoduj?c zacieki we wn?trzu budynku.

Problem z kominem

Do budowy komina w moim domu wykorzystano ceg?? klinkierow? z perforacj?. Niestety teraz pojawi? si? problem, co najmniej raz w roku komin zacieka do wewn?trz domu. Czy mo?na w jaki? sposób zaimpregnowa? komin, tak by zwi?kszy? jego odporno?? na dzia?anie wody? Wiem, ?e najlepszym rozwi?zaniem by?oby rozebranie komina i postawienie go z ceg?y pe?nej, ale mo?e jest inny sposób rozwi?zania tego problemu.

Rzeczywi?cie to cz?sty b??d i trudno poda? jedn? s?uszn? recept?, która by?aby pomocna. Przede wszystkim nale?y sprawdzi? szczelno?? spoin. Je?li komin zosta? wymurowany na niepe?ne spoiny (spoina jest cofni?ta wzgl?dem lica ceg?y) nale?y usun?? spoin? do g??boko?ci oko?o 15 mm i wykona? now? spoin? licuj?c j? z ceg??. Minimum po 10 dniach spoin? i ceg?? mo?na powlec ?rodkiem impregnuj?cym. Nie zmienia on koloru cegie? natomiast chroni powleczone powierzchnie przed wilgoci? i brudem. Nale?y zastanowi? si? tak?e nad wykonaniem nasady kominowej, tak by woda opadowa nie dostawa?a si? do wn?trza komina.

Zapach w?dzonki

Jak usun?? przykry zapach "w?dzonki" z komina, który jest zbudowany z ceg?y klinkierowej?

Zapach ten jest konsekwencj? palenia w kominku mokrym drewnem. Czy istniej? jakie? ?rodki chemiczne do usuwania takich zapachów? Niestety nie znam ?rodka chemicznego, który pozwoli?by pozby? si? opisanego zapachu. Proponuj? pali? w kominku suchym drewnem przy mo?liwie du?ym ci?gu. Suche drewno ma wi?ksz? kaloryczno?? i pozwala na uzyskanie wy?szej temperatury spalania. S?dz?, ?e pozwoli to osuszy? przewód kominowy, a tym samym zniweluje przykry zapach.

Wykwity na kominie

Na kominie od strony pomieszczenia pojawi?y si? wykwity. Prawdopodobnie s? one wynikiem skraplania si? gazu w kominie (dom jest ogrzewany gazem). W jaki sposób usun?? wykwity i zabezpieczy? powierzchni? przed ich powstawaniem.

Owszem, para wodna powsta?a w wyniku spalania gazu jest odpowiedzialna za powsta?e wykwity, ale tylko cz??ciowo. Przypuszczam, ?e g?ównym powodem jest jednak u?yta do murowania komina zaprawa murarska. Sole zawarte w zaprawie pod wp?ywem wilgoci ulegaj? rozpuszczeniu i kiedy dojdzie do odparowania wody na licu ceg?y pojawia si? bia?y osad w postaci solnego wykwitu. Prosz? usun?? ten osad mechanicznie za pomoc? ?rednio twardej szczotki - pozosta?o?ci zmy? czyst? wod? bez dodatków (?rodków chemicznych). Wykwity po kilku takich zabiegach powinny znikn?? ca?kowicie. Na rynku dost?pne s? ?rodki chemiczne na bazie kwasów, do usuwania tego typu zanieczyszcze?, jednak nie polecam stosowania ich w pierwszej fazie usuwania wykwitu. Stosuje si? je dopiero wtedy, gdy wy?ej opisana metoda nie przynosi efektów.