Ogólny przebieg brukowania

Ogólny przebieg brukowania

Podłoże - musi być stabilne, wolne od warstwy próchniczej, by mogło bezpiecznie przenieść obciążenia z nawierzchni za pośrednictwem warstwy nośnej.

Warstwa nośna - ma za zadanie rozłożenie ciężaru przyjmowanego przez warstwę klinkieru i odprowadzenie wsiąkającej deszczówki.

Podsypka - w postaci drobnego żwiru lub gruboziarnistego piasku płukanego - stanowi warstwę ochronną dla klinkieru (zapobiega uszkodzeniom bruku przez należytą stabilizację w podłożu) i służy jednocześnie do zaznaczania pochyłości.

Warstwa klinkieru - odporna na ścieranie nawierzchnia z klinkieru, ułożona z bruku o dowolnych kolorach, formatach i kształtach.

 
KROK 1   Przygotowanie warstwy gruboziarnistej
 
     
 
Materiały i narzędzia:
równiarka, łopata, zagęszczarka.
 
Z podłoża usypanego z pozbawionej warstwy próchniczej ziemi, powstaje warstwa gruboziarnista. Do jej wykonania zasadniczo wystarcza wyrównanie i odpowiednie ubicie powierzchni.  
 
 
 
     
 
KROK 2   Przygotowanie warstwy nośnej
 
     
 
Materiały i narzędzia:
mieszanka minerałów o grubości ziaren
0-45 mm, łopata, zagęszczarka, poziomica, łata, metrówka, sznurki.

Zadaniem warstwy nośnej jest rozłożenie ciężaru nawierzchni klinkierowej w ten sposób, żeby został on przyjęty przez warstwy leżące niżej oraz przez podłoże. Poza tym warstwa ta musi przepuszczać wnikającą przez szczeliny między brukiem wodę i odprowadzać ją. Warstwę nośną usypuje się zwykle z mieszanki minerałów i ubija warstwowo z uwzględnieniem spadku ok. 1,5-2%. Powstała w ten sposób warstwa ma grubość min. 10 cm.
 
   
Usypanie pierwszej części warstwy nośnej   Odmierzenie pochylenia za pomocą poziomicy i łaty   Zaznaczenie spadku za pomocą sznurków
         
   
Ubijanie poszczególnych warstw mieszanki mineralnej przy pomocy zagęszczarki   Rozmieszczenie dalszych części warstwy nośnej zgodnie z zaznaczonym sznurkiem nachyleniem   Ostateczne ubicie warstwy nośnej z uwzględnieniem spadku 1,5 2,0%
 
     
 
KROK 3   Przygotowanie obramowania bocznego
 
     
 
Materiały i narzędzia:
zaprawa, bruk klinkierowy CRH, łata, kielnia,
szpachlówka, ubijarka wibrująca, poziomica.

Zadaniem obramowania bocznego jest zapobieganie przesuwania się bruku klinkierowego CRH podczas jego układania i użytkowania. Kostki brukowe tworzące krawędź układamy na zaprawę cementową, umacniając je od zewnątrz warstwą zaprawy. Aby podczas brukowania uniknąć konieczności częstego przycinania klinkieru, należy ustalić odległość między krawędzią, a np. ścianą domu, układając rząd klinkieru z 3-5 mm fugą. Wysokość na jaką wystaje ponad warstwę nośną wyliczamy dodając do grubości podsypki (ok. 3 cm) wybraną grubość klinkieru. Podłoże z zaprawy należy odpowiednio dopasować do powierzchni warstwy nośnej, uwzględniając spadek ok. 1,5-2,0%.
 
   
Układanie klinkieru w celu ustalenia odstępu między krawędzią a ścianą domu   Wysypywanie podsypki pod obramowanie bruku od strony budynku   Układanie obramowania od strony budynku w postaci kostek granitowych
         
     
Układanie obramowania bocznego w postaci kostek granitowych   Umieszczenie prowadnicy o grubość kostki klinkierowej niżej względem gotowego obramowania bocznego    
         

 
     
 
KROK 4   Przygotowanie podsypki
 
     
 
Materiały i narzędzia:
gruboziarnisty piasek (pozbawiony zanieczyszczeń mogących powodować wykwity) o grubości 0-5 mm, prowadnica, sznurki, metrówka, łopata, gładzice, ubijarka wibrująca.

W obrębie zamkniętego obramowania bocznego umieszczamy podsypkę (piasek o grubości ziaren 0-5 mm). Ilość potrzebnego materiału można obliczyć zakładając, że grubość tej warstwy po ubiciu nie powinna przekroczyć 3 cm. Powierzchnia podsypki zostaje dokładnie wygładzona między szablonami. Jako szablon służą rury, które układamy w taki sposób, że ich spadek od domu do krawędzi, ew. do ogrodu wynosi ok. 1,5-2%. Równocześnie należy zwrócić uwagę na to, by warstwa podsypki umieszczona była na tyle głęboko, żeby ułożony na niej klinkier wystawał nieznacznie nad obramowanie. W ten sposób w trakcie opadów woda może swobodnie spływać do ogrodu. Na koniec podsypkę należy ubić.
 
   
Naniesienie drobnego żwiru lub grubo-ziarnistego piasku płukanego na podsypkę (grubość ziaren: 0 - 5 mm)   Równomierne rozłożenie podsypki   Wyrównanie podsypki między dwoma prowadnicami
         
   
Usunięcie prowadnic po wyrównaniu podsypki   Wypełnienie podsypki po usunięciu prowadnic   Ubicie podsypki
 
     
 
KROK 5   Układanie bruku klinkierowego
 
     
 
Materiały i narzędzia:
Bruk klinkierowy CRH, piasek gruboziarnisty (0-5 mm), sznurki, łata, szlifierka z przecinarką lub piła diamentowa, miotła, wąż gumowy, ubijarka wibrująca z nakładką gumową.

Bruk klinkierowy CRH powinno się układać mieszając go z kilku palet, aby otrzymać naturalną grę kolorów. Należy rozpocząć przy umocnionym obrzeżu (krawędź boczna, mury, schody) i wyłożyć najpierw kilka rzędów lub małą powierzchnię według obranego wzoru. W ten sposób powstanie moduł, który za pomocą sznurów zostanie przeniesiony na całą powierzchnię, którą chcemy wybrukować. Dzięki sznurom łatwiej jest wyznaczyć przebieg spoin w dalszej części brukowania. Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie jednakowej szerokości szczelin, przynajmniej 3-5 mm. Żeby uniknąć przesuwania się klinkieru podczas pracy zaleca się wypełnianie szczelin gruboziarnistym piaskiem już podczas układania kostek. Mniejsze kawałki należy przyciąć za pomocą tarczy do cięcia kamienia lub piły diamentowej. Przed ubiciem gotowej powierzchni zagęszczarką z gumową lub neoprenową płytą ochronną, należy spoiny zaszlamować piaskiem (0-2 mm). Po ubiciu fugi należy ponownie zamknąć gruboziarnistym piaskiem.
 
   
Gotowa podsypka wewnątrz obramowania   Układanie pierwszego rzędu klinkieru   Układanie kolejnych rzędów klinkieru
         
   
Ułożona posadzka klinkierowa z brakującymi połówkami kostek   Przycinanie pasujących kawałków za pomocą przecinarki lub piły diamentowej   Wypełnianie szczelin odpowiednio przyciętymi kostkami
         
   
Wmiatanie piasku gruboziarnistego w otwarte szczeliny   Zaszlamowanie szczelin piaskiem za pomocą węża z wodą i szczotki   Ubicie wybrukowanej powierzchni za pomocą zagęszczarki z gumową płytą, w kierunku od krawędzi do środka.
         
       
Gotowa i wymyta nawierzchnia