Jak to wykonać?

Zasady prawidłowego wykonania elewacji klinkierowej

Magazynowanie
 • Cegły klinkierowe należy magazynować na placu budowy w miejscu nie narażonym na zabrudzenie spoiwami, zaprawami, czy mieszanką betonową.
 • Płytki klinkierowe należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu, w którym nie będą narażone na zawilgocenie, zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne.
 • Ze względu na towarzyszący produkcji naturalny proces wypału oraz różnice w technologii wykonania cegieł i płytek mogą wystąpić w efekcie różnice kolorystyczne i wymiarowe tych produktów. Z tego powodu zaleca się wykonywanie elewacji z cegieł / płytek zakupionych jednorazowo na całą inwestycję.

Wykonywanie zaprawy / kleju
 • Należy sprawdzić własności zakupionej cegły, aby w zależności od jej nasiąkliwości odpowiednio dobrać rodzaj zaprawy.
 • Do murowania powinno się stosować gotowe zaprawy murarskie. Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu do suchej mieszanki odpowiedniej ilości wody. Zaprawę wykonuje się zgodnie ze znajdującymi się na opakowaniu zaleceniami producenta. Podczas pracy nie należy dodawać do zaprawy dodatkowej ilości wody, gdyż mogą wystąpić różnice kolorystyczne w odcieniu fugi.
 • Do klejenia płytek zaleca się stosowanie gotowych klejów elastycznych, przeznaczonych przez producenta do klejenia ceramicznych płytek elewacyjnych. Dobierając klej należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki pracy i sposób przygotowania powierzchni.

Murowanie cegieł / klejenie płytek
 • W trakcie murowania cegieł / klejenia płytek należy mieszać cegły / płytki z kilku palet / opakowań w celu wyeliminowania drobnych różnic kolorystycznych pomiędzy poszczególnymi partiami produktów i ujednolicenia koloru całej elewacji.
 • Do murowania cegieł i klejenia płytek powinno się używać czystych narzędzi i sprzętu. Na stanowisku pracy należy utrzymywać ład i porządek.
 • Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym zaprawę, należy natychmiast usunąć na sucho miękką szczotką lub czystą wodą przy użyciu wilgotnej gąbki.
 • Nie powinno się wykonywać prac murarskich i glazurniczych w czasie deszczu i mrozu. Nie można dopuścić do wypłukiwania zaprawy ze spoin na lico muru.
 • Nowo wzniesiony mur / elewacja z płytek przez 14 dni powinny być zabezpieczone folią przed zawilgoceniem w sposób umożliwiający swobodny przepływ powietrza.

Wykonanie spoin
 • Murowanie i spoinowanie muru ceglanego może być wykonane przy użyciu tej samej zaprawy jeżeli jest to zaprawa do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa do spoinowania cegieł i płytek musi mieć konsystencję wilgotnej ziemi.
 • Do spoinowania cegieł / płytek należy używać kielni spoinówki o szerokości dopasowanej do szerokości spoiny.
 • Zaprawy do spoinowania nie powinno się rozcierać po powierzchni cegieł / płytek - może to spowodować trudne lub niemożliwe do usunięcia zabrudzenia.
 • Spoinowanie cegieł / płytek należy wykonać od góry do dołu elewacji. Najpierw wykonuje się spoiny poziome, później pionowe.

Czyszczenie elewacji
 • Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które wystąpią na licu w trakcie murowania, klejenia czy spoinowania natychmiast powinno się usunąć metodę na sucho.
 • Nie można dopuścić do wiązania zaprawy na powierzchni licowej cegły lub płytki.
 • Nadmiar kleju wyciśnięty spod płytki w przestrzenie między płytkami należy usunąć tak, by stworzyć miejsce na wypełnienie zaprawę do spoinowania.

Wi?zania cegie? w murze