Oferta

Informacje techniczne

System ogrodze? P?OTER ??czy szybko?? wykonania z ponadczasow? estetyk? i trwa?o?ci? klinkieru LHL. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego (pi?kny wygl?d, trwa?o??, harmonia z otoczeniem), a dodatkowo wykonuje si? go znacznie szybciej czyli taniej. Prefabrykowany system fundamentowy P?OTER sk?ada si? dwóch rodzajów pustaków pe?ni?cych rol? szalunku traconego oraz zbrojonej belki no?nej. Jest sprawdzon? w praktyce alternatyw? dla tradycyjnego fundamentu. Eliminuje potrzeb? wykonania pe?nych wykopów i szalunku oraz proces wi?zania betonu. Daje mo?liwo?? precyzyjnej zabudowy w gruncie oraz wczesnego wykrycia i usuni?cia ewentualnych b??dów.

Klasyczny uk?ad w postaci s?upka i podmurówki pozwala na zastosowanie dowolnego rodzaju cegie? klinkierowych i r?cznie formowanych z oferty LHL Klinkier. Dzi?ki zbrojonej belce no?nej przy wspó?udziale podparcia po?redniego mo?liwe jest wykonanie tak?e murów pe?nych do wysoko?ci 150 cm.

DLACZEGO P?OTER?     
            
Porównanie technologii i kosztów wykonania ogrodzenia w sposób tradycyjny oraz przy u?yciu systemu P?oter w 2 wersjach - z u?yciem ceg?y klinkierowej oraz ?upanych pustaków betonowych:
Za?o?enia przyj?te do porówna?:

- ??czna d?ugo?? prz?s?a 240 cm (s?upek + murek), wysoko?? s?upka 150 cm, ceg?a klinkierowa perforowana Kalahari,
- szeroko?? fundamentu pod murek 25 cm, przekrój fundamentu pod s?upek 40 x 40 cm, murek i s?upek zbrojone koszem (4 pr?ty ?rednicy 10 mm po??czone strzemionami ?rednicy 6 mm), beton C25/30.

Nak?ady i ceny wg SEKOCENBUD (ogólnopolska baza cen materia?ów budowlanych i kosztów robocizny) oraz KNR (Katalog Nak?adów Rzeczowych – gromadzi dane o czasie wykonywania danej czynno?ci lub pracy) z I kwarta?u 2017 r. (ceny netto): bazy te zawieraj? u?rednione ceny materia?ów i robocizny w budownictwie (u?rednione ze wzgl?du na ró?nice cenowe wyst?puj?ce w poszczególnych regionach Polski), które wykorzystywane s? przez kosztorysantów do wszelkiego rodzaju wycen robót i obiektów budowlanych. Dzi?ki nim mo?liwe jest obiektywne porównanie kosztów wykonania danej inwestycji w ró?nych technologiach.

ELEMENTY SYSTEMUP?OTER - Przyk?ady rozwi?za? - wykonanie prz?s?a (s?upek + murki)P?OTER - Ogrodzenie z ceg?y Sahara Arte - przyk?ad u?o?enia