Ile to kosztuje?

Porównanie kosztów wykonania ?cian w ró?nych technologiach
Podczas budowy domu baczn? uwag? zwraca si? na pocz?tkowe koszty zwi?zane z przeprowadzeniem ca?ej inwestycji. Zdarza si?, ?e decyzje zwi?zane z wyborem okre?lonej technologii budowy czy zastosowaniem danych materia?ów zapadaj? po przeanalizowaniu wy??cznie strony kosztowej. Nale?y jednak pami?ta? o tym, ?e buduj?c dom robi si? to najcz??ciej z my?l? o jego wieloletnim u?ytkowaniu, st?d równie wa?ne s? aspekty zwi?zane z kosztem utrzymania budynku. Przedstawiona poni?ej tabela dowodzi, ?e ju? na przestrzeni 10 lat u?ytkowania domu zastosowanie elewacji klinkierowej okazuje si? o wiele ta?szym rozwi?zaniem ni? pokrycie domu tynkiem.


Porównanie kosztów wykonania ?cian w ró?nych technologiach
Podczas budowy domu baczn? uwag? zwraca si? na pocz?tkowe koszty zwi?zane z przeprowadzeniem ca?ej inwestycji. Zdarza si?, ?e decyzje zwi?zane z wyborem okre?lonej technologii budowy czy zastosowaniem danych materia?ów zapadaj? po przeanalizowaniu wy??cznie strony kosztowej. Nale?y jednak pami?ta? o tym, ?e buduj?c dom robi si? to najcz??ciej z my?l? o jego wieloletnim u?ytkowaniu, st?d równie wa?ne s? aspekty zwi?zane z kosztem utrzymania budynku. Przedstawiona poni?ej tabela dowodzi, ?e ju? na przestrzeni 10 lat u?ytkowania domu zastosowanie elewacji klinkierowej okazuje si? o wiele ta?szym rozwi?zaniem ni? pokrycie domu tynkiem.


POLICZ KOSZTY ON-LINE
uruchom aplikacj?

?ciana murowana budynku parterowego o powierzchni 100 m2:
Rozwi?zania przyk?adowe - koszty wykonania i utrzymania przy za?o?eniu od?wie?ania elewacji tynkowej co 5 lat.Nak?ady i ceny wg. SEKOCENBUD oraz KNR z I kwarta?u 2017 r. (ceny netto): stawka robocizny 14,77z? netto/rbh; nak?ad pracy na wykonanie 1m2 elewacji klinkierowej 2,6 h.

SEKOCENBUD
- ogólnopolska baza cen materia?ów budowlanych i kosztów robocizny.
KNR
- Katalog Nak?adów Rzeczowych - gromadzi dane o czasie wykonywania danej czynno?ci lub pracy.