Gwarancje

LHL Klinkier Sp.z o.o. udziela na swoje cegły, płytki i bruki klinkierowe

nawet do 50 lat gwarancji!Warunkiem uzyskania gwarancji jest wype?nienie Formularza gwarancyjnego i przes?anie go wraz z kopi? dowodu zakupu (faktur? lub paragonem - nie pó?niej ni? do 24 miesi?cy od daty zakupu towaru) do LHL Klinkier, wybieraj?c jedn? z poni?szych opcji:
- e-mail: gwarancje@klinkier.pl
- fax: 32 23 94 101


30 lat gwarancji

Dokumenty do pobrania:

50 lat gwarancji

Zasady rozszerzenia gwarancji LHL na 50 lat:
  1. LHL Klinkier Sp. z o.o. oferuje przed?u?enie gwarancji na ceg?y, p?ytki, bruki klinkierowe do 50 lat.
  2. Warunkiem otrzymania rozszerzonej gwarancji jest brak wyst?pienia o gwarancj? na 30 lat.
  3. Przed?u?enie gwarancji jest us?ug? odp?atn?.
  4. Op?ata za przed?u?enie gwarancji wynosi 5 groszy od ka?dej sztuki wyrobu, lecz nie mniej ni? 100 z?otych.
  5. Wykupienie przed?u?onej gwarancji mo?e nast?pi? w momencie zakupu wyrobów lub w okresie 24 miesi?cy od daty zakupu wyrobów.
  6. ??danie przed?u?enia gwarancji nale?y zg?osi? wype?niaj?c Formularz gwarancyjny i przesy?aj?c go jednocze?nie z dowodem zakupu wyrobu lub jego kopi? (na adres gwarancja@klinkier.pl lub fax. 32 23 94 101, tel. 32 23 94 115 z dopiskiem "Zg?oszenie gwarancyjne"). Na tej podstawie LHL Klinkier wska?e kwot? oraz rachunek bankowy do jej zap?aty.
  7. Po dokonaniu zap?aty Klientowi zostanie przekazana przed?u?ona gwarancja na okres 50 lat.

Dokumenty do pobrania: