Elementy systemu

PROFIL PODSTAWOWY

PROFIL PRZY??CZENIOWY
Do pod??czania kot?a grzewczego lub kominka.

PROFIL WYCZYSTKOWY
Rewizyjny - do usuwania ewentualnych zanieczyszcze? lub odpadów powstaj?cych w procesie spalania.

PROFIL DOLNY

WE?NA MINERALNA
Pó?okr?g?a, idealnie dopasowana do przekroju pustaka i rury, o modu?owej budowie u?atwiaj?cej monta?. Dzi?ki ??czeniom na zak?ad zapewnia równie? maksymaln? izolacj?.

PUSTAK CERAMICZNY
O wysoko?ci 250 mm, wypalany z gliny. Te same w?asno?ci pustaka kominowego i ?cian no?nych pozwalaj? zniwelowa? ró?nice napr??e? wewn?trznych konstrukcji budynku. Doskona?y system wentylacji we?ny mineralnej - dzi?ki zastosowaniu inteligentnego systemu otworów na ca?ym obwodzie pustaka (w odró?nieniu od dost?pnych do tej pory na rynku systemów wentylowanych wy??cznie punktowo – w naro?nikach pustaka).

PUSTAK WENTYLACYJNY
Uniwersalne modu?y pozwalaj? na tworzenie dowolnych konfiguracji kana?ów odprowadzaj?cych zu?yte powietrze z pomieszcze?. Okr?g?y przekrój kana?ów wentylacyjnych zapewnia lepsz? cyrkulacj? powietrza ni? znane dotychczas przekroje prostok?tne.

ZAKO?CZENIA
Elementy wyko?czeniowe wykonane z kwasoodpornej i nierdzewnej stali. Spe?niaj? funkcje uszczelniaj?ce, idealnie wyka?czaj?c poszczególne elementy przewodu kominowego.