O firmie

 
03
lis
2014
2014-11-03

Konferencja dla Architektów

Aktualności - Konferencja dla Architektów

Ide? konferencji jest stworzenie platformy spotka? architektów, projektantów, deweloperów, oraz kierowników dzia?ów inwestycji obiektów u?yteczno?ci publicznej z producentami.

Na konferencji b?dzie mo?na zapozna? si? z ró?nymi aspektami projektowania, mi?dzy innymi odpowiemy na pytania, jakie podstawowe wymogi powinny by? spe?nione podczas procesów projektowania i wznoszenia ka?dego typu budynku. Jakie s? ekonomiczne technologie i systemy budowlane oraz innowacje materia?owe na ró?nych etapach realizacji inwestycji. B?dziemy te? promowa? najciekawsze projekty polskiej architektury w ostatnich latach.

Na konferencji nie zabraknie równie? naszej firmy. Zapraszamy na nasz wyk?ad o godz. 10:00 i do naszego punktu konsultacyjnego w godz. 9:45-14:00!